Preis: 6.147 PLN
Fläche: 204902 m2

Dobrzykowice

Grundstücke zum Mieten

Preis: 6.147 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Dobrzykowice

Preis:6.147 złotych
Preis für m20 złotych
Fläche:204.902 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1849/3186/OGW
Grundstücksfläche204.902 m2

Beschreibung

MTP.6845.3.2021.IC Czernica, dnia 19 marca 2021r. Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dobrzykowic. Lp.: 1. nr ewid., powierzchnia: Dz. 329 o pow. 17,3600 ha obręb Dobrzykowice nr KW: KW WR1O/00020340/5 Opis nieruchomości: Łąki trwałe Pastwiska trwałe Przeznaczenie w planie: USR – Usługi sportu i rekreacji – tereny strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego Lp.: 2. nr ewid., powierzchnia: Dz. 330/3 o pow. 1,1178 ha obręb Dobrzykowice nr KW: KW WR10/00020340/5 Opis nieruchomości: Łąki trwałe Pastwiska trwałe Przeznaczenie w planie: USR – Usługi sportu i rekreacji – tereny strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego Lp.: 3. nr ewid., powierzchnia: Dz. 354/139 o pow. 2,0124 ha obręb Dobrzykowice nr KW: KW WR10/00020340/5 Opis nieruchomości: Łąki trwałe Pastwiska trwałe Przeznaczenie w planie: Symbol na planie: KDZ1 Przeznaczenie podstawowe:drogi zbiorcze Wysokość opłaty rocznej / uwagi: Minimalna wysokość czynszu: 204 902 m2 x 0,03 PLN = 6 147,06 PLN (Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat od maja 2021r.) Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek nr 329 o powierzchni 17,36 ha, nr 330/3 o powierzchni 1,1178 ha, nr 354/139 o powierzchni 2,0124 ha w obrębie Dobrzykowic o łącznej powierzchni 20,4902 ha stanowiące mienie Gminy Czernica, na cele rolne, opisane poniżej: - cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 20,4902 ha wynosi: 6.147,06 PLN - wysokość wadium: 350 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 200 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz.U z 2.10.2020r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 poz.112 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Dobrzykowice 329, 330/3, 354/139”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 12 kwietnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2021r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy czernica nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr 502 735 269. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 269 i.czupta@czernica.pl

Standort

LandPolska
BundeslandDolnośląskie
StadtDobrzykowice

Anfrage senden

Leitender Agent:Urząd Gminy Czernica
Agentennummer:
anzeigen502 735 269
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.