Preis: 26 PLN
Oberfläche: 733 m2

Puławy

Grundstück zum Miete

Preis: 26 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Puławy

Preis:26 złotych
Preis für m20 złotych
Oberfläche:733 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1603/3186/OGW
Grundstücksfläche733 m2

Beschreibung

ZN.6845.2.2019.ZP STAROSTA PUŁAWSKI działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), w wykonaniu Zarządzenia Nr 23/2019 Starosty Puławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w części przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargowym, ogłasza: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na najem miejsca postojowego oznaczonego numerem 26, usytuowanego na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 956/5 o pow. 0,0733 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy. Szczegółowe rozmieszczenie miejsca postojowego stanowi załącznik numer 1 do niniejszego ogłoszenia. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00061072/5. I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU NAJMU Miejsce postojowe zlokalizowane na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 956/5 o pow. 0,0733 ha przy ul. Reymonta w Puławach. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sienkiewicza – Składowa” w Puławach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/153/04 Rady Miasta Puławy z dnia 26 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90, poz. 1512 z dnia 26 maja 2004 r., stwierdza się, że działka numer 956/5 przy ul. W. Reymonta w Puławach, położona jest w obrębie oznaczonym symbolami: „23 U” z przeznaczeniem terenu pod zespół garaży i otwartych miejsc parkingowych; „27 KDD/D” z przeznaczeniem terenu pod dojazdy, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna min. 9 m. II. DANE DOTYCZĄCE CENY WYWOŁAWCZEJ, WADIUM I POSTĄPIENIA 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za miejsce postojowe numer 26 wynosi 26,00 zł netto. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zostanie zastosowana stawka obowiązująca w dacie zawarcia umowy. 2. W tytule przelewu powinna być zawarta informacja o numerze miejsca postojowego oraz lokalizacji np. „Miejsce postojowe nr 26 przy ul. Reymonta” 3. Wadium w pieniądzu PLN wynosi – 10 zł (słownie: dziesięć zł 00/100). Wadium należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Puławach Al. Królewska 19, nr rachunku PKO BP S.A. 62 1020 3219 0000 9102 0012 1392 w ten sposób, aby uznanie rachunku (wpłaty środków na rachunek Starostwa Powiatowego) nastąpiło nie później niż na 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 25 kwietnia 2019 r. Na dowodzie wpłaty – przelewu należy podać numer miejsca postojowego i lokalizację np. „ Miejsce postojowe nr 26 przy ul. Reymonta”. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ustalonej ceny w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Wynajmującego. Wadium wpłacone przez osobę trzecią wniesione na rzecz innej osoby winno w tytule wskazywać osobę na rzecz której zostało wniesione. 4. Wysokość jednego postąpienia, nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, ustalają uczestnicy przetargu. 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji. III. DANE DOTYCZĄCE TERMINU I MIEJSCA PRZETARGU 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego, oznaczonego numerem 26 odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 103. 2. Przetarg prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Puławskiego. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu ogłoszenia przetargu dopuszcza się zmianę miejsca (numeru sali) przeprowadzenia przetargu. IV. DANE DOTYCZĄCE PRZETARGU 1. Przed przystąpieniem do przetargu Komisji przetargowej należy przedstawić: - dowód wpłacenia wadium, - dowód osobisty, - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (wzór stanowi zał. nr 2 do ogłoszenia), - pisemne oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w związku z postępowaniem przetargowym na najem miejsca postojowego przy ul. Reymonta w Puławach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wzór klauzuli informacyjnej stanowi zał. nr 3 do ogłoszenia), ponadto w przypadku: - podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa; - małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i zawarcie umowy najmu. 2. Komisja przetargowa weźmie pod uwagę ofertę z najwyższą zaoferowaną ceną. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 3. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu. V. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA 1. Starosta Puławski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości. 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490). 3. Najemca będzie opłacał miesięczny czynsz najmu w wysokości ustalonej w wyniku przetargu, powiększony o obowiązująca stawkę VAT w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Zasady aktualizacji opłat – stawki czynszu podlegają bieżącej waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku kiedy ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie wynikała deflacja, wysokość czynszu nie będzie zmieniana o jej wysokość. 4. Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek najmowanego miejsca postojowego oraz najbliższego otoczenia. 5. Wynajmujący zastrzega, że w umowie, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu przetargowym podmiotem znajdą się postanowienia uprawniające Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, wykorzystywania jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo w sposób uciążliwy dla pozostałych Najemców, okolicznych mieszkańców, bądź środowiska. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w pokoju 103 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 lub pod numerem tel. 81-886-11-62. Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.pulawy.powiat.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach. Puławy, dnia 29 marca 2019 r. Starosta Puławski Danuta Smaga Kontakt: Starostwo Powiatowe w Puławach tel: (81) 886–11–62 starostwo@pulawy.powiat.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvinceLubelskie
CityPuławy

Nachricht senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe w Puławach
Agentennummer:
anzeigen(81) 886–11–62
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.