Preis: 7 PLN
Oberfläche: 3.61 m2

Jeziory Wysokie

Grundstück zum Miete

Preis: 7 złotych
Preis für m2: 2 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Jeziory Wysokie

Preis:7 złotych
Preis für m22 złotych
Oberfläche:4 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1607/3186/OGW
Grundstücksfläche4 m2

Beschreibung

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego, oznaczonej działką nr 482/22 o powierzchni 0.2780 ha położonej w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody 1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (Terminal Północny w Olszynie) 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/22 o powierzchni 0.2780 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Grunt o powierzchni 3,61 m2, stanowiący część działki oznaczonej nr 482/22 o powierzchni 0.2780 ha (1 przęsło ogrodzenia). Mapa sytuacyjna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego przetargu 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Powierzchnia przeznaczona na umieszczenie reklamy informacyjno-kierunkowej. Dla działki oznaczonej nr 482/22 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem 1U – teren usług. Nieruchomość przeznaczona jest na zamieszczenie powierzchni reklamowej. 5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. 6. Cena wywoławcza: 2,00 zł netto za 1 m2 powierzchni reklamy za 1 dzień. 7. Przedmiotem licytacji będzie dzienna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy (reklamy) ze 1 dzień. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Dzierżawcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 – go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawka czynszu może być waloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku z mocą od 01 stycznia 2020 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, o ile wskaźnik ten ulegnie wzrostowi. 8. Wadium: 500,00 złotych (pięćset złotych). 9. Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku w siedzibie Powiatu Żarskiego: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, o godzinie 11:00, sali nr 108. 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie aby najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Powiatu Żarskiego, Aleja Jana Pawła II nr 5, 68-200 Żary, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Powiatu Żarskiego. Na dowodzie wpłaty należy wpisać opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłaty wadium, tj. właściciela rachunku bankowego bądź pełnomocnika do tego rachunku, z którego dokonano wpłaty wadium lub osobę wskazaną jako wpłacający w tytule wpłaty wadium. 11. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania/przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: a. w przypadku osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport); b. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy; c. w przypadku osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport) oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na dzierżawę nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; d. w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej przystępującej do przetargu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej – aktualną umowę spółki (tekst jednolity lub umowę ze wszystkimi aneksami), a gdy działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wszystkich wspólników na dzierżawę nieruchomości, chyba, że umowa spółki uprawnia wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; e. dodatkowo w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie współmałżonka, gdy: - pozostaje we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej), iż wyraża on zgodę na wspólne dzierżawienie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu, - posiada rozdzielność majątkową, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej; f. w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; g. w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KSR: dokument stwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy oraz aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego; h. w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument stwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu; w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, i. dowodu wniesienia wadium; pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu; 12. Uczestnicy przetargu zobowiązani będą przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia, że: a.a. wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach, w związku z przetargiem na dzierżawę nieruchomości, a także w przypadku wyłonienia jako dzierżawcy gruntu do przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy dzierżawy, stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 (Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego przetargu), a.b. zapoznali się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz nie wnoszą i nie będą wnosić z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Żarskiego, a.c. zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu. 13. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:
 a. zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu,
 b. przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie, c. przepadkowi w razie uchylenia się lub odstąpienia uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, d. zwrotowi – w przypadku odwołania bądź unieważnienia lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym – na rachunek bankowy wpłacających wadium, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty unieważnienia lub odwołania lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, e. zwrotowi – uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu na ich rachunek bankowy, nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty zakończenia przetargu. 14. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 15. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawy celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 16. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pokój nr 14 (parter). 17. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 18. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej, z tym że postąpienie nie może wynosić więcej niż 50% stawki wywoławczej o której mowa w pkt.6 niniejszego przetargu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych części złotego. 19. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień. 20. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. 21. Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, a także prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu. 22. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel.68 4790614, 68 4790679. 23. Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 68 - 479 06 79. Żary, 10.04.2019 r. S T A R O S T A /-/ Józef Radzion Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1710 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 4790614 poczta@powiatzarski.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvinceLubuskie
CityJeziory Wysokie

Nachricht senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe w Żarach
Agentennummer:
anzeigen68 4790614
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.