Preis: 80 PLN
Oberfläche: 16015 m2

Kuźnica Głogowska

Grundstück zum Miete

Preis: 80 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Kuźnica Głogowska

Preis:80 złotych
Preis für m20 złotych
Oberfläche:16.015 m2
Änderungsdatumvor 2 Monaten
Erstellungsdatumvor 2 Monaten
Angebotsnummer im Büro1610/3186/OGW
Grundstücksfläche16.015 m2

Beschreibung

GK.6845.12.2019 Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Kuźnica Głogowska jednostki ewidencyjnej Sława– obszar wiejski na okres oznaczony do 15.05.2022 r. Opis nieruchomości: 1. Działka o numerze ewidencyjnym 281 o powierzchni 1,6015 ha, położona w obrębie Kuźnica Głogowska, jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Przedmiotowa działka jest zadrzewiona i zakrzewiona, niezabudowana o kształcie regularnym, zlokalizowana poza zabudową wiejską. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej własność Gminy Sława, oznaczonej numerem działki 201. Otoczenie nieruchomości stanowią lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz grunty orne niskiej klasy. Działka 281 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Młyńskiego Małego. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem Lz – grunty zadrzewione zakrzewione, o powierzchni 1,6015 ha. 2. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00022107/2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 3. Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z faktycznym stanem wykazanym w ewidencji gruntów i budynków tj.: Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione, bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania ( bez trwałego zainwestowania). 4. Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/369/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny i Lipinki –Gmina Sława działka o numerze ewidencyjnym 281 położona jest na terenie oznaczonym symbolem R/44 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe, łąki, pastwiska. Cena wywoławcza: 1. Cena wywoławcza za dzierżawę za 1 rok użytkowania wynosi 80,08 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 08/100) netto = brutto. Postąpienie wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 10,00 zł. 2. Dzierżawca opłaca ponadto podatek od nieruchomości. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali 206, (II piętro). Warunki uczestnictwa w przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 50,00 zł, płatne najpóźniej do 7 maja 2019 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Kuźnica Głogowska”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, na okres oznaczony tj. od dnia podpisania umowy do 15 maja 2022 r., zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 2. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 maja każdego roku. Stawka czynszu z tytułu dzierżawy może być aktualizowana w przypadku uchwalenia przez właściwy organ jednostek samorządu terytorialnego stawek czynszu dzierżawnego w innej wysokości. 3. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Wschowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie 311/2016 Starosty Wschowskiego z 02 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Wschowskiego. 4. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 5. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości. 8. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 9. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o działce będącej przedmiotem przetargu. 10. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wschowie tel: 65-540-17-95 geodezja@powiat.wschowa.com.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvinceLubuskie
CityKuźnica Głogowska

Nachricht senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe we Wschowie
Agentennummer:
anzeigen65-540-17-95
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.