Preis: 45.000 PLN
Oberfläche: 33997 m2

Karczew

Grundstück zum Miete

Preis: 45.000 złotych
Preis für m2: 1 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Karczew

Preis:45.000 złotych
Preis für m21 złotych
Oberfläche:33.997 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1626/3186/OGW
Grundstücksfläche33.997 m2

Beschreibung

OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę nieruchomości Burmistrz Karczewa na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz 994 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r poz. 1490) Uchwały Nr LVIII/512/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 37/4 w obrębie 0028 w Karczewie, której właścicielem jest Gmina Karczew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Karczew wg poniższego wykazu Lp. Obręb Działka nr ew. powierzchnia [ha] Powierzchni w klasach i użytkach Księga wieczysta Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego Wadium Przeznaczenie gruntu Godzina przetargu 1 0028 37/4 3,3997 RIIIb - 0,0651 ha RIVa – 0,3750 ha RV – 1,0750 ha PsIV – 0,2595 ha PsV – 0,3412 ha PsVI – 0,2263 ha N – 0,9463 ha S-RV – 0,1113 ha WA 1O/00031120/9 45.000,00 zł 5.000,00 zł Brak MPZP, w studium terenu gruntów rolnych 11.00 * do stawki osiągniętej w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy. Przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. w pokoju nr 19 w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2019 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, których ona dotyczy. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie: Bank Spółdzielczy w Karczewie 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Wadium przepada, jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłaty wadium. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres do 10 lat. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławcza plus jedno postąpienie. Burmistrz Karczew ma prawo odwołać przetarg. Dodatkowe informację dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew (pokój nr 40) tel. (22) 780-65-16 wew. 112. Kontakt: Urząd Miasta Karczew - pok. nr 40 tel: 22 780 65 16 wew. 112 m.zawada@karczew.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvinceMazowieckie
CityKarczew

Nachricht senden

Leitender Agent:Urząd Miasta Karczew - pok. nr 40
Agentennummer:
anzeigen22 780 65 16 wew. 112
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Überprüfen Sie ähnliche Angebote:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.