Preis: 182 PLN
Fläche: 4047 m2

Jarosław

Grundstücke zum Mieten

Preis: 182 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Jarosław

Preis:182 złotych
Preis für m20 złotych
Fläche:4.047 m2
Änderungsdatumvor 5 Tagen
Erstellungsdatumvor 5 Tagen
Angebotsnummer im Büro1787/3186/OGW
Grundstücksfläche4.047 m2

Beschreibung

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA II NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 3 Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 3 działka nr 1225 o pow. 0,4047 ha będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław- KW PR1J/00066950/8 Termin przeprowadzenia poprzedniego I przetargu – 03.09.2020 r. Opis nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona na cele upraw rolnych, położona w pobliżu ulicy Okrzei w Jarosławiu. Na części nieruchomości od strony skarpy przy ul. Pasieka znajdują się drzewa i krzewy których nie dopuszcza się do wycinania, ogławiania czy przycinania. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę nieruchomości rocznie, netto): 182,12 - PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa 12/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru. Warunkiem uczestnictwa Pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przetargiem do podpisania oświadczenia, że nie wnoszą żadnych roszczeń wobec Gminy Miejskiej Jarosław dotyczących stanu działki, jej położenia i ewidencyjnej powierzchni. Wadium w wysokości 35,00 - PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 16.10.2020 r., z dopiskiem „II przetarg-działka nr 3-1225” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w BANKU PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU. lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 22.10.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek I, III piętro, pokój nr 35. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Organizator przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie podpisania umowy przed upływem 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin dzierżawy nieruchomości i związany z nim czynsz dzierżawny wynikający z przetargu będą określone w umowie dzierżawy. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Jeżeli osoba która wygrała przetarg na dzierżawę nieruchomości uchyla się od podpisania umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe lub w kasie tut. Urzędu. Czynsz roczny płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych świadczeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę. Pozostałe warunki dotyczące dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jeżeli wystąpią ku temu ważne powody. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 35, tel. (16) 624 87 28. Kontakt: Urząd Miasta Jarosław - piętro III pokój nr 35 tel: (16) 624 87 28 um@jaroslaw.pl

Standort

LandPolska
BundeslandPodkarpackie
StadtJarosław

Anfrage senden

Leitender Agent:Urząd Miasta Jarosław - piętro III pokój nr 35
Agentennummer:
anzeigen(16) 624 87 28
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Es lohnt sich diese Angebote zu überprüfen:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.