Preis: 576 PLN
Fläche: 300 m2

Radymno

Grundstücke zum Mieten

Preis: 576 złotych
Preis für m2: 2 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Radymno

Preis:576 złotych
Preis für m22 złotych
Fläche:300 m2
Änderungsdatumvor 14 Tagen
Erstellungsdatumvor 14 Tagen
Angebotsnummer im Büro1833/3186/OGW
Grundstücksfläche300 m2

Beschreibung

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H Burmistrz Miasta Radymna ogłasza PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie miasta Radymna, stanowiących zgodnie z prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu księgą wieczystą PR1J/000057109/2 własność Gminy Miejskiej Radymno zgodnie z poniższym zestawieniem: L.p.: 1. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 456/40 (od strony ulicy Budowlanych) Powierzchnia nieruchomości: 0,0300 ha Rodzaj użytku i powierzchnia: PsIV – 0,0300 ha Stawka wywoławcza czynszu: 1,92 zł. / 1m2 / m-c netto Wysokość wadium: 700,- zł. Termin przetargu: 08.03.2021 godz. 10:00 L.p.: 2. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 456/40 (od strony Zalewu) Powierzchnia nieruchomości: 0,0300 ha Rodzaj użytku i powierzchnia: PsIV – 0,0300 ha Stawka wywoławcza czynszu: 1,92 zł. / 1m2 / m-c netto Wysokość wadium: 705,- zł. Termin przetargu: 08.03.2021 godz. 11:00 Nieruchomości objęte przetargami zlokalizowane są w obrębie miasta Radymna, pomiędzy Zalewem, a ulicą Budowlanych, w terenie przeznaczonym zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego „ZEK” pod zabudowę usługową, sport i rekreację. Nieruchomości mają zapewnioną dostępność komunikacyjną i możliwość uzbrojenia w media, położone są w terenie płaskim o atrakcyjnej lokalizacji, charakteryzującej się dobrymi warunkami dla prowadzenia działalności rekreacyjno – gastronomicznej. Nieruchomość opisana w 1 wierszu powyższej tabelki zlokalizowana jest od strony ulicy Budowalnych, zaś nieruchomość, o której mowa w wierszu 2 od strony Zalewu. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniu i w terminie do dnia 3 marca 2021 roku wpłacą wadium w kwocie określonej w kolumnie 6 powyższej tabeli, podając w tytule przelewu której nieruchomości z opisanych w kolumnie 2 dotyczy. Wadium wpłacać należy bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radymna Nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 Bank Pekao S.A. I Oddział w Radymnie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez osobę : 1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio : a/ odwołania przetargu, b/ zamknięcia przetargu, c/ unieważnienia przetargu, d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz Wydzierżawiającego. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargach winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargów zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego. Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia: 1/ o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych; 2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, 3/ że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości oraz że znane mu są warunki przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, Do uczestnictwa w przetargach i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargów. Przetargi będą ważne bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej. W przypadku zakończenia przetargów wynikiem pozytywnym strony będą zobowiązane zawrzeć umowy w terminie 14-stu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Miejsce i termin zawarcia umów zostaną określone w odrębnych zawiadomieniach. Dzierżawcy uprawnieni będą do zabudowania przedmiotów dzierżaw poprzez lokalizację tymczasowych obiektów gastronomiczno - użytkowo – handlowych przy dopełnieniu wymogów przepisów prawa w tym zakresie. Umowy dzierżawy zapewnia będą Dzierżawcom wyłączne prawo do dysponowania gruntem i nie będą zwalnia z obowiązku uzyskania przez Nich wymaganych prawem zgód, pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień. Wysokość ani charakter nakładów poniesionych na zagospodarowanie terenu nie będą stanowić podstaw do domagania się zawarcia kolejnych umów, jak również do zgłaszania przez Dzierżawcę innych roszczeń wobec Wydzierżawiającego po wygaśnięciu umowy, w szczególności do zwrotu nakładów i ulepszeń. W przypadku zabudowy nieruchomości będących przedmiotem przetargów Dzierżawcy zobowiązani będą do uiszczania na rzecz Wydzierżawiającego czynszu ustalonego Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Radymna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Radymno, sposobu i terminu uiszczania czynszu oraz wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy tj. według stawki 3,99 zł. za 1m2 gruntu zabudowanego miesięcznie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U.2020.106 z późn. zm.) do stawek czynszu doliczany będzie podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej. Stawki czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji począwszy od roku 2022 w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji waloryzacja nie będzie przeprowadzana. Umowy dzierżawy nieruchomości objętych przetargami zawarte zostaną na okres trzech lat, zaś czynsz płatny będzie w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca trwania umowy za dany miesiąc. Od dnia zawarcia umów oprócz czynszu, Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia opłat z tytułu podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztów związanych z odbiorem odpadów. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna odstąpi od jej zawarcia i wówczas wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargów, o przyczynie ich odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bliższych informacji odnośnie nieruchomości stanowiących przedmiot przetargów oraz warunków przetargów zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem 16 628 24 17 wew. 40. Radymno, dnia 18 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny Kontakt: Urząd Miasta Radymno tel: 16 628 24 17 wew. 40 radymno@radymno.pl

Standort

LandPolska
BundeslandPodkarpackie
StadtRadymno

Anfrage senden

Leitender Agent:Urząd Miasta Radymno
Agentennummer:
anzeigen16 628 24 17 wew. 40
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.