Preis: 410 PLN
Oberfläche: 15400 m2

Prusinowo

Grundstück zum Miete

Preis: 410 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Prusinowo

Preis:410 złotych
Preis für m20 złotych
Oberfläche:15.400 m2
Änderungsdatumvor 2 Monaten
Erstellungsdatumvor 2 Monaten
Angebotsnummer im Büro1612/3186/OGW
Grundstücksfläche15.400 m2

Beschreibung

Człuchów, dnia 11 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Starosta Powiatu Człuchowskiego działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie nr NSP-II.7582.1.52.2018 dotyczącej zgody na wydzierżawienie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 08 maja 2019 roku osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego (Sekretariat - pokój nr 207, I piętro) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości – dz. 60/2 Prusinowo, gm. Debrzno”. 2. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w sali posiedzeń nr 207/2 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1. Organizator przetargu zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wynikach przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 08 maja 2019 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie numer 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250 lub w kasie Starostwa Powiatowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym, w odniesieniu do osoby, która nie stanęła do podpisania umowy dzierżawy. 4. Warunki przetargu określa „Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej” stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 5. Termin przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego (data zamknięcia przetargu): 08 kwietnia 2019 roku. 6. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru, Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 303, tel. 59 83 425 95 wew. 56. 7. Staroście Człuchowskiemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 8. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie – www.starostwo.czluchow.org.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.monitorurzedowy.pl/. Załączniki: 1. „Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej”. „Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, będącymi własnością Skarbu Państwa - Starosty Człuchowskiego, wykonują: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1743 Kontakt: Starostwo Powiatowe w Człuchowie tel: 59 834 25 95 starostwo@czluchow.org.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvincePomorskie
CityPrusinowo

Nachricht senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Agentennummer:
anzeigen59 834 25 95
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Überprüfen Sie ähnliche Angebote:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.