Preis: 8.570 PLN
Fläche: 14289 m2

Wierzchowo

Grundstücke zum Mieten

Preis: 8.570 złotych
Preis für m2: 1 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Wierzchowo

Preis:8.570 złotych
Preis für m21 złotych
Fläche:14.289 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1838/3186/OGW
Grundstücksfläche14.289 m2

Beschreibung

Człuchów, dnia 23 lutego 2021 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977) oraz Uchwały Nr 231/82/2020 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego na okres 10 lat. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 Lp.: 1. Nr działki: 670 671/1 671/2 672 673 674 675 676/1 676/2 677 678 Powierzchnia działki: 0,1576 ha 0,0780 ha 0,0781 ha 0,1607 ha 0,1801 ha 0,0837 ha 0,1460 ha 0,0772 ha 0,0772 ha 0,1318 ha 0,2585 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,4289 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00023715/6 Położenie: Wierzchowo, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów, uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego - obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 8.570,00 zł/rok Wysokość wadium [zł]: 857,00 Lp.: 2. Nr działki: 202/1 Powierzchnia działki: 2,22 ha Powierzchnia nieruchomości: 2,22 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Przez teren działki przebiega projektowana obwodnica miejscowości w Gminie Człuchów. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 11.100,00zł/rok Wysokość wadium [zł]: 1.110,00 Lp.: 3. Nr działki: 199/1 Powierzchnia działki: 1,90 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,90 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Przez teren działki przebiega projektowana obwodnica miejscowości w Gminie Człuchów. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 9.500,00 zł/rok Wysokość wadium [zł]: 950,00 Lp.: 4. Nr działki: 208 Powierzchnia działki: 1,24 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,24 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 6.200,00 zł/rok Wysokość wadium [zł]: 620,00 Lp.: 5. Nr działki: 206/1 Powierzchnia działki: 5,55 ha Powierzchnia nieruchomości: 5,55 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 27.750,00 zł/rok Wysokość wadium [zł]: 2.775,00 Załącznik: 1. „Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego”. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu z dnia 23.02.2021 roku WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 10 lat, wszelkie koszty związane z dzierżawą nieruchomości oraz zobowiązania publiczno - prawne terminowo ponosić będzie dzierżawca. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 2. Czynsz dzierżawny płatny jest w ratach rocznych, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24 marca 2021 roku osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie (Sekretariat - pokój nr 207, I piętro) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości – położenie (kolumna nr 6 tabeli), numer działki (kolumna nr 2 tabeli)”. Do dnia 24 marca 2021 roku oferty winny wpłynąć do siedziby urzędu. 4. Pisemna oferta powinna zawierać: a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot; b. datę sporządzenia oferty; c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; d. proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto (cyfrowo i słownie) w stosunku rocznym 5. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 6. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 1. Organizator przetargu zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wynikach przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 24 marca 2021 roku na konto Starostwa Powiatowego w Człuchowie w Banku Spółdzielczym w Człuchowie numer 88 9326 0006 0012 1675 2000 0250 lub w kasie Starostwa Powiatowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym, w odniesieniu do osoby, która nie stanęła do podpisania umowy dzierżawy. 8. Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg pisemny nieograniczony: 28.12.2020 roku, II przetarg pisemny nieograniczony: 22.02.2021 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru, Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, pokój nr 304, tel. 59 83 425 95. 10. Zarządowi Powiatu Człuchowskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 11. Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie – www.starostwo.czluchow.org.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/  oraz na stronie internetowej http://www.monitorurzedowy.pl/. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Człuchowie tel: 59 834 25 95 starostwo@czluchow.org.pl

Standort

LandPolska
BundeslandPomorskie
StadtWierzchowo

Anfrage senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Agentennummer:
anzeigen59 834 25 95
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Es lohnt sich diese Angebote zu überprüfen:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.