Preis: 20.000 PLN
Oberfläche: 3000 m2

Władysławowo, Chałupy

Grundstück zum Miete

Preis: 20.000 złotych
Preis für m2: 7 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Władysławowo

Preis:20.000 złotych
Preis für m27 złotych
Oberfläche:3.000 m2
Änderungsdatumvor 2 Monaten
Erstellungsdatumvor 2 Monaten
Angebotsnummer im Büro1614/3186/OGW
Grundstücksfläche3.000 m2

Beschreibung

Władysławowo, dnia 16 kwietnia 2019r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargu: Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy Gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objęta księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko 1 o powierzchni 3 000m2. Nieruchomość jest niezabudowana, nieuzbrojona, przebiegają przez nią magistralne sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna, wzdłuż północnej granicy nieruchomości przebiega trasa kolejowa nr 213, a nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. II. Okres dzierżawy: Część nieruchomości opisaną bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 15 czerwca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Lp. Położenie nieruchomości Numer działki Sposób zagospodarowania nieruchomości 1. Chałupy ul. Kaperska 40/2 Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2.1 i przewidziana pod: teren obsługi komunikacji kołowej – parking oraz zabudowy usługowej z minimalnym 80% udziałem terenu przeznaczonego pod parking. Teren położony w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości: Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości i części nieruchomości opisanej w punkcie I oraz wadium wynoszą: Położenie Numer działki Numer stanowiska Pow. działki przeznaczona pod dzierżawę [m²] Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy Cena wywoławcza czynszu netto [zł] Wadium [zł] Chałupy 40/2 1 3 000 Prowadzenie miejsc parkingowych i postojowych 20 000 10 000 V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach: 1. Na stanowisku nr 1 nie przewiduje się możliwości lokalizacji obiektów budowalnych poza wymienionymi w pkt. 2. 2. Na stanowisku nr 1 dopuszcza się możliwość używania do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych urządzeń w postaci parkometrów bądź podobnych urządzeń, jednakże w takim przypadku kolor parkometru musi być różny od koloru zastosowanego na parkometrach będących w dyspozycji Gminy Władysławowo. 3. Wykonanie przyłączy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. VI. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej, oświadczenia o niezaleganiu na dzień 7 maja 2019r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). VII. Terminy i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali nr 319 (III piętro budynku) w dniu 7 maja 2019r. o godzinie 10:00. VIII. Inne postanowienia przetargów: 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 2. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Wylicytowana kwota czynszu dzierżawnego powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości i będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy. 6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 318 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318 i nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: t.staszewski@wladyslawowo.pl z up. Burmistrza Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządził: Tomasz Staszewski Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 1 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 grunty@wladyslawowo.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvincePomorskie
CityWładysławowo
KreisChałupy

Nachricht senden

Leitender Agent:Urząd Miasta Władysławowo
Agentennummer:
anzeigen(58) 674-54-49
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Überprüfen Sie ähnliche Angebote:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.