Preis: 50.000 PLN
Fläche: 890523 m2

Zaborze

Grundstücke zum Mieten

Preis: 50.000 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Zaborze

Preis:50.000 złotych
Preis für m20 złotych
Fläche:890.523 m2
Änderungsdatumvor 20 Tagen
Erstellungsdatumvor 20 Tagen
Angebotsnummer im Büro1767/3186/OGW
Grundstücksfläche890.523 m2

Beschreibung

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.1183 ze zm.). Informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących grunty rolne (pastwiska) i obiekty stawowe położone w miejscowości Zaborze, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: BB1C/00060793/1 to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 339/30 i część (19,1623 ha) działki nr 382/7 z obrębu Zaborze, gm. Chybie o powierzchni 89,0523 ha. Działki w/w znajdują się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W dziale III księgi wieczystej nr BB1C/00060793/1 wpisana jest służebność drogi (przechód i przejazd) wykonywana pasem o długości 48 metrów i szerokości 5 metrów po dz. 264/8 na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. 264/7 przechodu i przejazdu. Dział IV bez wpisów. Dla obszaru, na którym położone są w/w działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborze w gminie Chybie, uchwalony Uchwałą Rady Gminy Chybie nr XVIII/125/2012 z dnia 3.07.2012 r. Zgodnie z planem działka nr 339/30 (użytkowana jako staw), położona na obszarze oznaczonym symbolem D2RR, WS w części wschodniej fragment działki znajduje się w jednostce D15R w części zachodniej znajduje się w jednostce D5WS.Działka nr 382/7 znajduje się w jednostce D2U; D1WS; D2WS; D5WS; D5R; D2RR; WS, D5KDW, Działka nr 389/15 znajduje się w jednostkach D6R; D2RR; WS; w części wschodniej w jednostce D4KDD; w części północnej w jednostce D3WS; DITK; D4DW; D1MW; D3U; D2MW. W skład nieruchomości wchodzą: grunty o powierzchni 89,0523 ha, w tym: - grunty pod stawami - 88,3416 ha - pastwiska trwałe - 0,7107 ha Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 25 marca 2020 r. i z powodu braku oferentów zakończył się wynikiem negatywnym. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w styczniu 2021 r. Dzierżawiony grunt jest przeznaczony na cele rolnicze – stawy rybne. Roczny czynsz wywoławczy: 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tys. zł) Wysokość wadium: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tys. zł) Minimalne postąpienie: 500,00 PLN (słownie: pięćset zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na równe miesięczne raty). Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 701). W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy. Okres dzierżawy – 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Staw posiada pozwolenie wodno-prawne wydane w dniu 24.07.2012 r. przez Starostę Cieszyńskiego na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2021 r. Z dniem zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy stan i funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na dzierżawionych gruntach oraz koszty z tym związane, niezależnie od stanu tych urządzeń przed zawarciem umowy dzierżawy. Wszystkie działki z obrębu Zaborze leżą w obszarze Natura 2000 w strefie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym ogłoszeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 10.00. w siedzibie Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Zaborze, ul. Kalinowa 2, Chybie. Stawy objęte są programem dofinansowania w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca Usługi Środowiskowe” o której mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobowo oszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany uczestniczyć w ww. programie na lata 2021-2022 i będzie zobowiązany do zwarcia dodatkowej umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Częstochowie. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 10 września 2020 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: „15 września 2020 r., godz. 10.00. Przetarg na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Zaborze”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez PAN zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych. Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę jej interesu. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym w szczególności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na dzierżawę nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. W przypadku dzierżawy części działki zalecana jest wizja lokalna na terenie nieruchomości w celu wskazania przez pracownika ZIiGR części przeznaczonej do dzierżawy. Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt dzierżawcy. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy, wzór umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 10 września 2020 r. w godz. 8.00-16.00. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Standort

LandPolska
BundeslandŚląskie
StadtZaborze

Anfrage senden

Leitender Agent:Polska Akademia Nauk
Agentennummer:
anzeigen22-182-64-37
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Es lohnt sich diese Angebote zu überprüfen:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.