Preis: 0 PLN
Oberfläche: 308000 m2

Prawdowo

Grundstück zum Miete

Preis: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstück zum Miete , Prawdowo

Preis:0 złotych
Preis für m20 złotych
Oberfläche:308.000 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1599/3186/OGW
Grundstücksfläche308.000 m2

Beschreibung

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.). informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości 0013 Prawdowo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023497/8, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 o łącznej powierzchni 30,80 ha. Działki w/w znajdują się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki uchwalonego Uchwałą nr XV/88/2016 z dnia28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mikołajkach obszar, na którym położone są nieruchomości: znajduje się na terenie o kierunkach rozwoju turystycznym i rekreacyjnym. W skład nieruchomości wchodzą: Grunty o powierzchni 30,80ha, w tym: - grunty orne - 18,56 ha - pastwiska - 10,04 ha - lasy - 1,37 ha - nieużytki - 0,83 ha W tym: grunty orne i ich powierzchnia: IVb - 8,81 ha, V – 9,57 ha, VI – 0,18 ha, klasy użytków zielonych i ich powierzchnia: pastwiska IV – 2,46 ha, V – 4,16 ha, VI – 3,42 ha. Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za nieużytki, las. Działki 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 z obrębu 0013 Prawdowo, gm. Mikołajki leżą na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Dzierżawiony grunt jest przeznaczonych na cele rolnicze. Wielkich Jezior Mazurskich. Działki nie są obecnie użytkowane. Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym ogłoszeniem nie wymagana będzie zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Roczny czynsz wywoławczy: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tys. zł) Wysokość wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tys. zł) Minimalne postąpienie 210,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty). Okres dzierżawy - 3 lata. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. o godz. 12.00. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 16 maja 2019 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: :”22.05.2019 r. Przetarg na dzierżawę dz. w miejscowości Prawdowo.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 701) Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt Dzierżawcy. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk , Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno – Majątkowym PAN, Warszawa, pl. Defilad 1, PKiN, piętro XXII, pok. 2201 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 22 maja 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 22-182 -64 -37. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Lokalisierung

LandPolska
ProvinceWarmińsko-Mazurskie
CityPrawdowo

Nachricht senden

Leitender Agent:Polska Akademia Nauk
Agentennummer:
anzeigen22-182-64-37
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.