Preis: 15.000 PLN
Fläche: 525 m2

Mrzeżyno

Grundstücke zum Mieten

Preis: 15.000 złotych
Preis für m2: 29 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Mrzeżyno

Preis:15.000 złotych
Preis für m229 złotych
Fläche:525 m2
Änderungsdatumvor 23 Tagen
Erstellungsdatumvor 23 Tagen
Angebotsnummer im Büro1738/3186/OGW
Grundstücksfläche525 m2

Beschreibung

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.). ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 5-cio letnią nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy zejściu na plażę w Mrzeżynie Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315. Termin wpłaty wadium do dnia 17 sierpnia 2020 r. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości zabudowanej o nr działki 10/6 obr. Mrzeżyno 1 o powierzchni 525 m2 będącej własnością Skarbu Państwa. Teren jest zabudowany budynkiem byłej strażnicy, położony w pobliżu skarpy, z widokiem na morze, w pasie technicznym wybrzeża. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00041979/3. Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem LP.04 – tereny zieleni leśnej o funkcji ochronnej – leśny park zdrojowy na wydmie. Strefa ciszy, zakaz stosowania urządzeń nagłaśniających. Dopuszcza się lokalizację urządzeń i elementów zagospodarowania związanych z obsługą terenu. W miejscach wskazanych w rysunku planu dopuszcza się lokalizacje zabudowy – lekkich parkowych pawilonów, związanych z obsługa zejść na plażę. Budynek nie jest użytkowany, wymaga remontu. Nie posiada przyłączy sanitarnych (instalacji kanalizacyjnej), dostęp komunikacyjny wyłącznie droga leśną. Teren położony jest w pobliżu skarpy, z widokiem na morze, w pasie technicznym wybrzeża, przy zejściu plażowym. Nieruchomość nie jest obciążona. Umowa dzierżawy będzie uprawniała do korzystania z nieruchomości na działalność handlowo – usługową z wykluczeniem funkcji zakwaterowania turystycznego, letniskowej i mieszkalnej. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto) – 15 000,00 zł Wadium wynosi 3 000,00 zł Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do 17 sierpnia 2020 r.wadium w formach wskazanych w § 4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez Bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści. Osoby dokonujące wpłaty wadium przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Warunkiem umowy dzierżawy będzie złożenie przez dzierżawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie hipoteki, gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawy powiększonej o 10 %, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości, jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych na czas trwania umowy. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie. Pierwszy przetarg odbył się 11.10.2019r., drugi 24.01.2020r, trzeci 24.04.2020r. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i przy ul. Dworcowej 23 oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Gryficach tel: 91 3842407 powiat@gryfice.pl

Standort

LandPolska
BundeslandZachodniopomorskie
StadtMrzeżyno

Anfrage senden

Leitender Agent:Starostwo Powiatowe w Gryficach
Agentennummer:
anzeigen91 3842407
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy

Es lohnt sich diese Angebote zu überprüfen:

Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.