Price: 18.042 PLN
Square metres: 378079 m2

Tylewice

Lots for Rent

Price: 18.042 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Tylewice

Price:18.042 złotych
Price for m20 złotych
Square metres:378.079 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1845/3186/OGW
Land area378.079 m2

Description

http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa GK.6845.6.2021 Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski na czas oznaczony do 3 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych tj. do 31 października 2023 r. Opis nieruchomości: 1. Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 364/4 i część działki o numerze ewidencyjnym 364/5 o całkowitej powierzchni 48,9386 ha, położone w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, które wchodzą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia wynosi 37,8079 ha. Terytorialny zakres przedmiotu dzierżawy, zaznaczono kolorem różowym na ortofotomapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiotowe działki stanowią teren byłego lotniska radzieckiego znajdujący się poza zabudową mieszkaniową. Kształt nieruchomości jest regularny a teren płaski. Nieruchomość nie jest wygrodzona. Brak wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. Dojazd do nieruchomości nie jest utrudniony, odbywa się drogą gruntową – gminną. Otoczenie stanowią grunty leśne oraz grunty rolne. Na gruntach znajdują się liczne zadrzewienia i zakrzewienia. Nieruchomość nie jest zagospodarowana rolniczo. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia według ewidencji gruntów i budynków: działka 364/4 – RV o pow. 0,0680 ha, działka 364/5 – RIVa o pow. 7,5464 ha, RIVb o pow. 13,4922 ha, RV o pow. 12,2626 ha, RVI o pow. 1,5686 ha, Lzr-RIVb o pow. 0,7638 ha, Lzr-RVI o pow. 2,1063 ha. 2. Zgodnie z uchwałą nr XX/190/96 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia 20 grudnia 1996 r. działka 364/4 położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „Ls” przeznaczonym pod tereny leśne – istniejące, a w części na terenie oznaczonym symbolem „19-KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji, do modernizacji. Natomiast działka 364/5 położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem „NU” przeznaczonym pod strefę lokalizacji wysypiska odpadów komunalnych, częściowo na terenie oznaczonym symbolem „SI” przeznaczonym pod strefę ochrony przeciwpożarowej wokół wysypiska, a w części na terenie oznaczonym symbolem „19-KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji, do modernizacji oraz na terenie oznaczonym symbolem „19a KDG” przeznaczonym pod tereny komunikacji – do realizacji. 3. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowych działek prowadzi księgę wieczystą ZG1W/00003201/2. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Cel dzierżawy: Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na cele rolnicze bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania (bez trwałego zainwestowania). Zgodnie z art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych nie dłużej niż do 31 października 2023 r. Cena wywoławcza: Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 18 042,92 netto = brutto (słownie: osiemnaście tysięcy czterdzieści dwa złote 92/100). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 180,00 zł. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali konferencyjnej (III piętro). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 3000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100), płatne najpóźniej do 9 kwietnia 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Tylewice”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku gdy kandydat na dzierżawcę jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na dzierżawę nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy dzierżawy. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983). 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela nieruchomości. 3. Opłaty z tytułu dzierżawy będą uiszczane w dwóch półrocznych ratach w wysokości połowy raty rocznej: I rata płatna do 30 czerwca, II rata płatna do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego. 4. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie Starosty Wschowskiego nr 69/2019 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze, w związku z Zarządzeniem Starosty Wschowskiego nr 114/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze. 5. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości. 8. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 9. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic dzierżawca zleci na własny koszt. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które nie są mu znane w dniu sprzedaży nieruchomości. 10. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. 65 540 17 95, email: aad@powiat.wschowa.com.pl. 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia petentów korzystających z usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, wprowadzone zostały poniższe zasady: ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba) wyklucza się obecność osób towarzyszących. W przypadku, gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu; uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do sali, w której odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu; uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu; uczestnik wchodzący do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie powinien zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C. Z up. STAROSTY Beata Szymańska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wschowie tel: 65-540-17-95 geodezja@powiat.wschowa.com.pl

Location

CountryPolska
ProvinceLubuskie
CityTylewice

Send message

Leading agent:Starostwo Powiatowe we Wschowie
Phone to the agent:
show65-540-17-95
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.