Price: 2.384.160 PLN
Square feets: 238416 m2

Groble

Lots for Rent

Price: 2.384.160 złotych
Price for m2: 10 złotych

Additional information

Lots for Rent , Groble

Price:2.384.160 złotych
Price for m210 złotych
Square feets:238.416 m2
Modification date2 months ago
Creation date2 months ago
Offer number in the office1611/3186/OGW
Land area238.416 m2

Description

GK.6845.2.1.2019 Jeżowe, 12.04.2019 r. WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ ZE ZŁOŻEM KOPALINY Położenie: Groble/Sibigi Numer działki/działek: Część 1421/3, 1499 Powierzchnia [ha]: 23,8416 w tym: 1421/3 - 21,6567; 1499 - 2,1849 Podstawa własności: TB1N/00044338/4 Możliwa data zawarcia umowy: Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu Powyższe działki położone są w miejscowości Groble, sołectwo Sibigi w odległości ok 7 km na wschód od centrum miejscowości Jeżowe. Od wschodu i południa sąsiadują z gruntami leśnymi, od zachodu i północy z gruntami rolnymi. Dojazd zapewniony jest poprzez drogę gruntową bezpośrednio skomunikowaną z drogą powiatową a następnie z drogą wojewódzką 861. Przedmiotowy teren może być wydzierżawiony pod budowę kopalni odkrywkowej kruszywa (podłoże przedmiotowego terenu budują grunty gruboziarniste (niespoiste), wykształcone jako piaski drobno i średnioziarniste w stanie średnio zagęszczonym). W związku z powyższym podłoże gruntowe nadaje się do niwelacji terenu oraz budowy nasypów i podsypek (może stanowić składnik do sporządzania mieszanek gruntowych wbudowanych w nasypy) oraz bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. Osady piaszczyste budujące podłoże, z uwagi na znaczną miąższość i duży zasięg powierzchniowy, mogą również stanowi surowiec mający zastosowanie w budownictwie i drogownictwie, szczególnie do produkcji zapraw budowlanych, zapraw do podsadzek, do powierzchni ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz obrzutek do ścian zewnętrznych. Działki powyższe nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżowe nie było wydanych warunków zabudowy. Są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. Dzierżawa na okres 5 lat. Cena czynszu wynosi 100 000 zł netto za 1 ha / słownie: sto tysięcy złotych netto za 1 ha (tj. 2 384 160 zł). W postępowaniu przetargowym stawkę tę należy traktować jako podstawę do ustalenia wysokości czynszu wywoławczego. Czynsz dzierżawny płatny będzie w następujących terminach: - 30 dni od dnia podpisania umowy – 10 % ceny uzyskanej po przetargu; - do 30 września 2020 r. – 50 % ceny uzyskanej po przetargu, przy czym kwota ta płatna będzie w 3 równych ratach płatnych na koniec każdego kwartału; tj. do 31 marca 2020 r., do 30 czerwca 2020 r.; do 30 września 2020 r. - do 30 września 2021 r. – 40 % ceny uzyskanej po przetargu, przy czym kwota ta płatna będzie w 3 równych ratach płatnych na koniec każdego kwartału; tj. do 31 marca 2021 r., do 30 czerwca 2021 r.; do 30 września 2021 r. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. tj. w czwartek o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą organizatorowi przetargu wadium w pieniądzu w Nadsańskim Banku Spółdzielczym Stalowa Wola Oddział Jeżowe na konto nr 10943010293000010120000007 w terminie do dnia 07.06.2019 r. tj. do piątku. Ustala się wadium w wysokości 120 000 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 23 850 zł. Wpłacone przez oferenta wadium, który nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wpłacone przez oferenta wadium, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona w przetargu uchyliła się od zawarcia umowy dzierżawy co stanowi w szczególności nie stawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy dzierżawy. Dzierżawca nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zobowiązany jest w szczególności do: 1. Uzyskania koncesji na wydobycie kopalin i kruszyw naturalnych oraz prowadzenie tego wydobycia zgodnie z koncesją i obowiązującymi przepisami. 2. Zapewnienia właściwej organizacji wydobycia. 3. Zapewnienia organizacji dróg dojazdowych i transportu poza granicami miejscowości w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia i gwarantujący zachowanie praw i interesów osób trzecich bez uciążliwości dla ludzi i środowiska. 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia podatków, opłat melioracyjnych i eksploatacyjnych oraz innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy w wysokości i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów. 5. Dzierżawca zobowiązany jest do uporządkowania całego terenu oraz do jego rekultywacji w kierunku wodnym (rekreacyjno-sportowym), przy czym obowiązek rekultywacji obejmuje również likwidację w terenie skutków działalności poszukiwawczej i wydobywczej kopalin. 6. Jeżeli w wyniku prowadzenia prac geologicznych zostaną wyrządzone jakiekolwiek szkody na gruntach sąsiednich lub grunty te zostaną wskutek wykonywania tych prac zanieczyszczone odpadami, Dzierżawca zobowiązany jest do usunięcia szkód, powstałych na tych gruntach, a także odpadów z terenów sąsiednich. 7. W razie wyrządzenia innych szkód w środowisku lub w istniejącej na gruncie infrastrukturze technicznej, których naprawienie nie może nastąpić w drodze rekultywacji, o której mowa w punkcie 5, Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawnych. 8. Warunki rekultywacji dotyczące zakresu, sposobu i terminu jej zakończenia zostaną uzgodnione z Wójtem Gminy Jeżowe i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 9. Po zakończeniu rekultywacji przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić go w stanie zrekultywowanym, uporządkowanym i wolnym od nakładów Dzierżawcy. Przejęcie terenu przez komisję złożoną z przedstawicieli obu stron następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Przetarg się odbędzie chociażby w przetargu brała udział jedna osoba. Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie osób uczestniczących w przetargu do działania w imieniu oferenta. Oferenci winni zapoznać się przed przetargiem ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu). W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu). Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30 w Urzędzie Gminy Jeżowe biuro nr 10 lub telefonicznie pod numerem 15 8794 304 w. 110. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak Kontakt: Urząd Gminy Jeżowe tel: 15 8794 304 w. 110 sekretariat@gmina-jezowe.pl

Location

CountryPolska
ProvincePodkarpackie
CityGroble

Send message

Leading agent:Urząd Gminy Jeżowe
Phone to the agent:
show15 8794 304 w. 110
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.