Price: 207 PLN
Square feets: 6928 m2

Łazory

Lots for Rent

Price: 207 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Łazory

Price:207 złotych
Price for m20 złotych
Square feets:6.928 m2
Modification date26 days ago
Creation date26 days ago
Offer number in the office1620/3186/OGW
Land area6.928 m2

Description

Starosta Niżański ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze gminy Harasiuki. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, oznaczona numerem działki 715/4, o powierzchni 0,6928 ha, położona na obszarze miejscowości Łazory, gmina Harasiuki. Działka, o której mowa, jest objęta księgą wieczystą TB1N/00072184/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma też obowiązku sporządzenia dla niej planu. Nieruchomość jest wydzierżawiana na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne. Cena wywoławcza wynosi 207,84 zł rocznie netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Nisko Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko. Minimalna wysokość postąpienia 10,00 zł. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 20,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Niżańskiego 77 9430 0006 0038 3464 2000 0004 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Starostę Niżańskiego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Niżański może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostaną zawarte umowy na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku (pok. 12) tel. 15 84 12 113 wew. 300 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiat-nisko.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.powiat-nisko.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nisku tel: 15 84 12 113 wew. 300 poczta@powiat-nisko.pl

Location

CountryPolska
ProvincePodkarpackie
CityŁazory

Send message

Leading agent:Starostwo Powiatowe w Nisku
Phone to the agent:
show15 84 12 113 wew. 300
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy
Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.