Price: 26.000 PLN
Square metres: 150 m2

Chałupy

Lots for Rent

Price: 26.000 złotych
Price for m2: 173 złotych

Additional information

Lots for Rent , Chałupy

Price:26.000 złotych
Price for m2173 złotych
Square metres:150 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1839/3186/OGW
Land area150 m2

Description

Władysławowo, dnia 25 lutego 2021r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 1 o powierzchni 150m2. 2. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 2 o powierzchni 110m2. 3. Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko nr 3 o powierzchni 3 000m². 4. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 31 408m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako: a) stanowisko nr 4 o powierzchni 25m2, b) stanowisko nr 5 o powierzchni 25m2. c) stanowisko nr 6 o powierzchni 300m2. 5. Część nieruchomości oznaczonej nr 49/33 o całkowitej powierzchni 35 465m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 6 Gmina Władysławowo przy Promenadzie Światowida, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00020678/3, oznaczona jako stanowisko nr 7 o powierzchni 90m². Części nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę opisane w pdpkt. 1, 3 i 4 są niezabudowane i nieuzbrojone. Natomiast część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 2 zabudowana jest budynkiem szaletu oraz dawnej informacji turystycznej o powierzchni użytkowej ok. 60m², a część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 5 zabudowana jest budynkiem szaletu o powierzchni użytkowej ok. 15m², zaś obie te części mają możliwość dostępu sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wszystkie części nieruchomości przewidziane do dzierżawy nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. II. Okres dzierżawy Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości Nr stan: 1, 2 Położenie nieruchomości: Chałupy ul. Kaperska Nr działki: 154/10 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2.2 i przewidziana pod: 15.ZP/US – publiczne tereny zieleni urządzonej z terenami rekreacyjno-sportowymi oraz 38.U - teren zabudowy usługowej. Nr stan: 3 Położenie nieruchomości: Chałupy ul. Kaperska Nr działki: 40/2 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2 i przewidziana pod: 1.KS/U - Teren obsługi komunikacji kołowej - parking oraz zabudowy usługowej; 3.KDX - teren publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego, z dopuszczeniem ruchu kołowego. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Nr stan: 4, 5, 6 Położenie nieruchomości: Władysławowo obręb 03 Nr działki: 333/4 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod obszar otwarty. Nr stan: 7 Położenie nieruchomości: Jastrzębia Góra, Promenada Światowida k.m. 6 Nr działki: 49/33 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako park leśny. IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą: Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 154/10 Numer stanowiska: 1 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 150 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 26 000 Wadium [zł]: 16 000 Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 154/10 Numer stanowiska: 2 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 110 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: prowadzenie szaletu z możliwością prowadzenia w części działalności handlowo-usługowej Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 12 000 Wadium [zł]: 7 000 Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 40/2 Numer stanowiska: 3 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 3 000 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: miejsca postojowe i parkingowe Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 20 000 Wadium [zł]: 12 000 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer działki: 333/4 Numer stanowiska: 4 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 25 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 15 000 Wadium [zł]: 9 000 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer działki: 333/4 Numer stanowiska: 5 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 25 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 12 000 Wadium [zł]: 7 000 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer działki: 333/4 Numer stanowiska: 6 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 300 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: lokalizacja pneumatycznych i mechanicznych urządzeń zabawkowych, rekreacyjno-rozrywkowych Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 15 000 Wadium [zł]: 9 000 Położenie: Jastrzębia Góra Promenada Światowida, k.m. 6 Numer działki: 49/33 Numer stanowiska: 7 Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy [m²]: 90 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: prowadzenie szaletu z możliwością prowadzenia w części działalności handlowej bez możliwości lokalizowania dodatkowych obiektów budowlanych Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 7 000 Wadium [zł]: 4 000 V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach 1. Na stanowiskach nr 1, nr 4 i nr 5 nakazuje się stosowanie obiektów tymczasowych parterowych; elewacja obiektów musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym oraz być spójna w kompleksie zabudowy; bezwzględny zakaz realizacji elewacji obiektów z płyty OSB, sidingu itp. (pod rygorem możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym); pokrycia ścian obiektów w okładzinie drewnianej lub drewnopodobnej o pionowym układzie słoi, zaleca się stosowanie systemowych rozwiązań elewacyjnych z płyt cementowo-włóknowych lub płyt HPL o fakturze drewna; zakaz stosowania markiz w elewacji frontowej. Dopuszcza się odstępstwa od zalecanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw (w formie pisemnej) z architektem miejskim. 2. Na stanowisku nr 3 wprowadza się możliwość pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w urządzeniach w postaci parkomatów bądź podobnych z zastrzeżeniem, że ich wygląd kolorystyczny nie może sugerować miejskiego charakteru urządzeń wykorzystywanych przez Gminę Władysławowo do pobierania takich opłat. 3. Na stanowisku nr 3 wprowadza się obowiązek zabezpieczenia południowej granicy Przedmiotu dzierżawy w sposób uniemożliwiający przejazd pojazdów na teren drogi wojewódzkiej. 4. Wykonanie przyłączy Przedmiotów dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. 5. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca. VI. Warunki przystąpienia do przetargów 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I osobno, z dopiskiem w tytule wpłaty jakiego stanowiska dotyczy dana wpłata, a w przypadku gdy uczestniczyć w przetargu będzie inna osoba niż wpłacający wadium również dane tej osoby. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej. 4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu dzierżawy, w tym jego stanem technicznym oraz funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do wydzierżawiającego. VII. Terminy i miejsce przetargów Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali nr 319 (III piętro budynku). Przetargi na dzierżawę części nieruchomości opisanych w punkcie I odbędą się w następujących terminach: Położenie: Chałupy, ul. Kaperska Numer stanowiska: 1 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 9:00 Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer stanowiska: 2 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: prowadzenie szaletu z możliwością prowadzenia w części działalności handlowo-usługowej Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 9:15 Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer stanowiska: 3 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: miejsca postojowe i parkingowe Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 9:30 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer stanowiska: 4 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 9:45 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer stanowiska: 5 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: handel, usługi, gastronomia Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 10:00 Położenie: Władysławowo obręb 03 Numer stanowiska: 6 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: lokalizacja pneumatycznych i mechanicznych urządzeń zabawkowych, rekreacyjno-rozrywkowych Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 10:15 Położenie: Jastrzębia Góra Promenada Światowida, k.m. 6 Numer stanowiska: 7 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: prowadzenie szaletu z możliwością prowadzenia w części działalności handlowej bez możliwości lokalizowania dodatkowych obiektów budowlanych Dzień: 17 marca 2021r. Godzina: 10:30 VIII. Inne postanowienia przetargów 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 2. Wysokość postąpienia w każdym z przetargów wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Wylicytowana kwota czynszu dzierżawnego powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości i będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy. 6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 8. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) właściwy organ może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 9. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiotach dzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: j.radunska@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl. z up. Burmistrza Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządził: Tomasz Staszewski Załącznik nr 1 - mapy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4490 Załącznik nr 2 - umowa dzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4491 Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4492 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 t.staszewski@wladyslawowo.pl

Location

CountryPolska
ProvincePomorskie
CityChałupy

Send message

Leading agent:Urząd Miasta Władysławowo
Phone to the agent:
show(58) 674-54-49
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.