Price: 256 PLN
Square feets: 26856 m2

Elbląg

Lots for Rent

Price: 256 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Elbląg

Price:256 złotych
Price for m20 złotych
Square feets:26.856 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1604/3186/OGW
Land area26.856 m2

Description

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na uprawę (strona internetowa - http://www.umelblag.pl BIP - http://um-elblag.samorzady.pl) (tel. kontaktowy (55) 239-34-45, (55) 239-31-33, fax (55) 239-31-80) 1. Lokalizacja: ul. Okólnik. 2. Opis nieruchomości: teren niezabudowany, położony przy ul. Okólnik, o powierzchni 2,5678 ha. 3. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków: 4. Warunki zagospodarowania nieruchomości: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt wydzierżawiany jest na uprawę, w granicach terenu oznaczonego na załączniku graficznym. Zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów. 5. Uzbrojenie: przez działkę nr 102/6, przy granicy z działką nr 80 przebiega podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia. Informacje dotyczące przebiegu sieci uzbrojenia dostępne są w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (pok.116). 6. Wywoławcza wysokość czynszu: 256,78 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć 78/100) brutto rocznie. 7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej poniżej, złożą oświadczenie, że znany jest im stan zagospodarowania nieruchomości, stanowiącej przedmiot przetargu i że nie wnoszą z tego tytułu a także z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu. 9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100), w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. 10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu rocznego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. w wysokości 10 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100). 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako Dzierżawca uchyli się od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasto Elbląg. 12. Czas trwania umowy dzierżawy: umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony – 3 lata. Przedmiot dzierżawy winien być wydany w ostatnim dniu obowiązywania umowy, a w przypadku zwłoki w wydaniu Dzierżawca zapłaci karę umowną, w wysokości 10% kwoty czynszu rocznego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 13. Informacje dodatkowe: a) Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry, w terminie 3 miesięcy od pierwszego dnia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego, tj. od dnia zawarcia umowy, w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto na rachunek bankowy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A nr 53 1020 1811 0000 0502 0334 1120. b) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wysokość czynszu wyższą od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. c) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Przekazanie gruntów dzierżawcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. d) Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku na dzierżawionej nieruchomości. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. e) Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych i innych świadczeń publiczno-prawnych. f) W przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych na dzierżawionej nieruchomości (np. urządzenia melioracyjne szczegółowe), dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów poniesionych nakładów. g) Uczestnicy przetargu winni: - legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: • osoby fizyczne - zaświadczenie o wpisie w CEIDG (wydrukowane ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl), • osoby prawne – wypis z właściwego rejestru, a w przypadku KRS - informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (wydrukowaną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl) oraz zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, h) - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu bez zastrzeżeń, - złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości. i) W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna zostać przedstawiona zgoda wspólników na wydzierżawienie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do wydzierżawiania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników. j) W przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien ponadto przedłożyć komisji przetargowej oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. 14. Zastrzeżenia: Prezydent Miasta Elbląg może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Kontakt: Urząd Miasta Elbląg tel: (55) 239-34-45 dgnig@umelblag.pl

Location

CountryPolska
ProvinceWarmińsko-Mazurskie
CityElbląg

Send message

Leading agent:Urząd Miasta Elbląg
Phone to the agent:
show(55) 239-34-45
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.