Price: 535 PLN
Square feets: 10701 m2

Krzywe

Lots for Rent

Price: 535 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Krzywe

Price:535 złotych
Price for m20 złotych
Square feets:10.701 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1618/3186/OGW
Land area10.701 m2

Description

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) po przetargu przeprowadzonym w dniu 30 kwietnia 2019 r. zakończonym wynikiem negatywnym, Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 1) działki oznaczonej nr 128/7 o pow. 1,0701ha, położonej w obrębie Krzywe – KW OL1C/00009460/6. W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą klasy gruntu: RIVa – 0,1700 ha, RV – 0,9001 ha. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, tj. od 19 czerwca 2019r. do 18 czerwca 2024r. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 535,05 zł. Wadium w wysokości 60,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 9/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2019 r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 10:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 czerwca 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, - niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy. Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Świętajno, dnia 14 maja 2019 r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl

Location

CountryPolska
ProvinceWarmińsko-Mazurskie
CityKrzywe

Send message

Leading agent:Urząd Gminy Świętajno
Phone to the agent:
show087 521 54 20
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.