Price: 202 PLN
Square feets: 2028 m2

Zalesie

Lots for Rent

Price: 202 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Zalesie

Price:202 złotych
Price for m20 złotych
Square feets:2.028 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1622/3186/OGW
Land area2.028 m2

Description

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 1) działki nr 217/4 o pow. 0,2028 ha, położonej w obrębie Zalesie – KW OL1C/00001961/2. W skład przeznaczonej do dzierżawy działki wchodzą użytki: RIVa – 0,2028 ha. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, tj. od 1lipca 2019 r. do 30 czerwca 2024 r. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 202,80 zł. Wadium w wysokości 20,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 24/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 kwietnia 2019r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 10:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 27 czerwca 2019 r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, - niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy. Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Świętajno, dnia 29 maja 2019 r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl

Location

CountryPolska
ProvinceWarmińsko-Mazurskie
CityZalesie

Send message

Leading agent:Urząd Gminy Świętajno
Phone to the agent:
show087 521 54 20
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.