Precio: 59 PLN
Superficie: 1995 m2

Nadolice Małe

Parcela para Rent

Precio: 59 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Nadolice Małe

Precio:59 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:1.995 m2
Fecha de modificaciónhace 1 mes
Fecha de creaciónhace 1 mes
Número de oferta en la oficina1778/3186/OGW
Área terrestre1.995 m2

Descripción

MTP.6845.2.2.2020.EP Czernica 26 .08.2020r. Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Nadolice Małe. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki nr 25 o powierzchni 0,1200 ha, oraz fragmentu działki nr 27 o powierzchni 0,0795 ha w obrębie Nadolice Małe, o łącznej powierzchni 0,1995 ha, stanowiących mienie Gminy Czernica z przeznaczeniem na cele rolne: Numer ewid.: 25 powierzchnia: 0,1200 ha opis użytku: Bz- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie: nieruchomość położona w granicach działki nr 25 w Nadolicach Małych, porośnięta trawą Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W zakresie zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolem: 4ZP, ustala się: teren zieleni urządzonej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni terenu, obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: z dróg publicznych znajdujących się w granicach opracowania planu, przy czym w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach publicznych o dwóch różnych klasach obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie lub z dróg wewnętrznych lub dojazdów; dopuszcza się lokalizację: obiektów i urządzeń rekreacyjno, sportowo – wypoczynkowych, ścieżek rowerowych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zastrzeżeń: zakaz lokalizacji naziemnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu, zakaz lokalizacji nowych dominant, w tym konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji, zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego: zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, oddawać przedmiotu dzierżawy w całości lub w części osobom trzecim do bezpłatnego używania ani poddzierżawiać, wznosić obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem ani dokonywać nakładów własnych na nowe budowle (np. ogrodzenia, altany), dokonywać nasadzeń upraw wieloletnich. Numer ewid.: Część działki nr 27 wskazana na załączniku graficznym do ogłoszenia powierzchnia: 0,0795 ha opis użytku: Bz- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie: nieruchomość położona w granicach działki nr 27 w Nadolicach Małych, porośnięta trawą Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W zakresie zagospodarowania terenu dla terenów oznaczonych symbolem: ZP, ustala się: teren zieleni urządzonej, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni terenu, obsługę komunikacyjną w zakresie ruchu samochodowego: z dróg publicznych znajdujących się w granicach opracowania planu, przy czym w przypadku lokalizacji inwestycji przy drogach publicznych o dwóch różnych klasach obsługę komunikacyjną należy zapewnić od strony drogi o niższej klasie lub z dróg wewnętrznych lub dojazdów, dopuszcza się: lokalizację obiektów i urządzeń rekreacyjno, sportowo – wypoczynkowych, lokalizację ścieżek rowerowych, lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zastrzeżeń: zakaz lokalizacji naziemnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu, zakaz lokalizacji nowych dominant, w tym konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji, zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego: zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, oddawać przedmiotu dzierżawy w całości lub w części osobom trzecim do bezpłatnego używania ani poddzierżawiać, wznosić obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem ani dokonywać nakładów własnych na nowe budowle (np. ogrodzenia, altany), dokonywać nasadzeń upraw wieloletnich. Dla wyżej wymienionych nieruchomości Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1O/00032220/5 - cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar o pow. 0,1995 ha wynosi: 59,85 PLN - wysokość wadium: 20 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 20 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 29.09. 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 poz. 1500 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 000. Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.09. 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2020r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr 501 184 940. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 501 184 940 i.czupta@czernica.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaDolnośląskie
CiudadNadolice Małe

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Gminy Czernica
Teléfono al agente:
espectáculo501 184 940
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy
Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.