Precio: 297 PLN
Superficie: 9900 m2

Nadolice Wielkie

Parcela para Rent

Precio: 297 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Nadolice Wielkie

Precio:297 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:9.900 m2
Fecha de modificaciónhace 15 días
Fecha de creaciónhace 1 mes
Número de oferta en la oficina1844/3186/OGW
Área terrestre9.900 m2

Descripción

Sprostowanie Dotyczy: przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 136/5 o powierzchni 0,99 ha położonej w obrębie Nadolic Wielkich. Informujemy, że w tytule ogłoszenia o dzierżawę nieruchomości nr MTP.6845.3.2021 z dnia 9 marca 2021 r. omyłkowo wpisano miejscowość „Ratowice” zamiast „Nadolice Wielkie”, w związku z czym, zmienia się tytuł przedmiotowego ogłoszenia, który po modyfikacji brzmi „przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nadolic Wielkich”. Zmiana ta ma charakter sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i nie ma wpływu na warunki przetargu opisane w treści ogłoszenia. MTP.6845.3.2021.IC Czernica, dnia 9 marca 2021r. Wójt Gminy Czernica 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Ratowice. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki nr 136/5 o powierzchni 0,99 ha w obrębie Nadolice Wielkie stanowiącej mienie Gminy Czernica, na cel rolne, opisana poniżej: Lp.: 1. nr ewid. powierzchnia: dz. 136/5 o pow. 0,99 ha obręb Nadolice Wielkie nr KW: KW WR1O/00026849/5 Opis nieruchomości: Grunty Orne: V,VI Zagospodarowane rolniczo Przeznaczenie w planie: Przeznaczenie w planie: ZP1 Przeznaczenie podstawowe: zieleń publiczna Wysokość opłaty rocznej / uwagi: Minimalna wysokość czynszu: 9.900 m2 x 0,03 PLN = 297 PLN (Umowa zawarta zostanie na okres trzech lat od maja 2021r.) - cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 0,99 ha wynosi: 297 PLN - wysokość wadium: 50 PLN - wysokość minimalnego postąpienia: 100 PLN Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz.U z 2.10.2020r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: - dowodu wpłaty wadium, - dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych), - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) - w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 poz.112 ze zm.). Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska nr rachunku: 40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Nadolice 136/5”. Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 kwietnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2021r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy czernica nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr 502 735 539. Kontakt: Urząd Gminy Czernica tel: 502 735 539 czernica@iap.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaDolnośląskie
CiudadNadolice Wielkie

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Gminy Czernica
Teléfono al agente:
espectáculo502 735 539
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy
Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.