Precio: 5.000 PLN
Superficie: 8300 m2

Radymno

Parcela para Rent

Precio: 5.000 złotych
Precio por m2: 1 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Radymno

Precio:5.000 złotych
Precio por m21 złotych
Superficie:8.300 m2
Fecha de modificaciónhace 14 días
Fecha de creaciónhace 14 días
Número de oferta en la oficina1832/3186/OGW
Área terrestre8.300 m2

Descripción

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Burmistrz Miasta Radymna ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na oddanie w dzierżawę na okres trzech lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie miasta Radymna, odpowiadającej części działki ewidencyjnej nr 456/40 obszaru 0,8300 ha stanowiącej zgodnie z prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu księgą wieczystą PR1J/000057109/2 własność Gminy Miejskiej Radymno Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Radymna, pomiędzy Zalewem, a ulicą Budowlanych, w terenie przeznaczonym zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego „ZEK” pod zabudowę usługową, sport i rekreację. Nieruchomość ma zapewnioną dostępność komunikacyjną i możliwość uzbrojenia w media, położona jest w terenie płaskim o atrakcyjnej lokalizacji, charakteryzującej się dobrymi warunkami dla prowadzenia działalności rekreacyjnej. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 5.000,- zł. netto (słownie złotych: pięć tysięcy) Umowa dzierżawy nieruchomości objętej przetargiem zawarta zostanie na okres trzech lat, zaś wylicytowany czynsz ustalony za rok dzierżawny, płatny będzie w pięciu równych częściach, w okresie od m-c maja do m-c września każdego roku obowiązywania umowy, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. Wydzierżawiającemu w trakcie trwania umowy przysługiwać będzie prawo do zmiany wysokości czynszu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Pierwszy przetarg odbędzie się dnia 18 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 – pokój nr 22. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą w terminie do dnia 15 marca 2021 roku wadium w kwocie 1.000,- zł. (słownie złotych: jeden tysiąc) bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radymna Nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 w Banku Pekao I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w niniejszym ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez osobę: 1/ która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio: a/ odwołania przetargu, b/ zamknięcia przetargu, c/ unieważnienia przetargu, d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, 2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz Wydzierżawiającego. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego. Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia: 1/ o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych; 2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń, 3/ że zapoznał się ze stanem prawnym nieruchomości oraz że znane mu są warunki przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko Ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% stawki wywoławczej. W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym strony będą zobowiązane zawrzeć umowę w terminie 14-stu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną określone w odrębnym zawiadomieniu. Dzierżawca uprawniony będą do zabudowania przedmiotu dzierżawy poprzez lokalizację tymczasowych obiektów gastronomiczno - użytkowo - handlowych przy dopełnieniu wymogów przepisów prawa w tym zakresie. Umowa dzierżawy zapewnia będą Dzierżawcy wyłączne prawo do dysponowania gruntem i nie będzie zwalnia z obowiązku uzyskania przez Niego wymaganych prawem zgód, pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień. Wysokość ani charakter nakładów poniesionych na zagospodarowanie terenu nie będą stanowić podstaw do domagania się zawarcia kolejnej umowy, jak również do zgłaszania przez Dzierżawcę innych roszczeń wobec Wydzierżawiającego po wygaśnięciu umowy, w szczególności do zwrotu nakładów i ulepszeń. W przypadku zabudowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Wydzierżawiającego czynszu ustalonego Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Radymna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Radymno, sposobu i terminu uiszczania czynszu oraz wynagrodzenia za korzystanie z tych gruntów bez umowy tj. według stawki 3,99 zł. za 1m2 gruntu zabudowanego miesięcznie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j: Dz.U.2020.106 z późn. zm.) do stawek czynszu doliczany będzie podatek VAT w wysokości aktualnie obowiązującej. Stawki czynszu podlegać będą corocznej waloryzacji począwszy od roku 2022 w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku deflacji waloryzacja nie będzie przeprowadzana. Od dnia zawarcia umowy oprócz czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztów związanych z odbiorem odpadów. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna odstąpi od jej zawarcia i wówczas wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Burmistrz Miasta Radymna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bliższych informacji odnośnie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem 16 628 24 17 wew. 40. Radymno, dnia 18 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny Kontakt: Urząd Miasta Radymno tel: 16 628 24 17 wew. 40 radymno@radymno.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaPodkarpackie
CiudadRadymno

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Miasta Radymno
Teléfono al agente:
espectáculo16 628 24 17 wew. 40
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.