Precio: 100.000 PLN
Superficie: 179 m2

Hel

Parcela para Rent

Precio: 100.000 złotych
Precio por m2: 559 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Hel

Precio:100.000 złotych
Precio por m2559 złotych
Superficie:179 m2
Fecha de modificaciónhace 18 días
Fecha de creaciónhace 18 días
Número de oferta en la oficina1826/3186/OGW
Área terrestre179 m2

Descripción

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1 telefon 58 6750150; 603 540 900 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Portu Morskiego Hel na okres od 01 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. przeznaczonych na działalność gastronomiczną, handlową Teren oznaczony na mapce kolorem czerwonym z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków Przedmiot dzierżawy Przedmiotem dzierżawy są grunty niezabudowane na terenie Portu Morskiego Hel o łącznej powierzchni 179m2 (części działek ozn. geod. nr 572/2 i nr 572/4 - KW GD2W/0007212/2). Cena wywoławcza czynszu za cały okres dzierżawy wynosi: 100.000 zł Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Czynsz płatny będzie w trzech ratach: do dnia 15 lipca, do dnia 15 sierpnia, do dnia 15 września Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki – sala konferencyjna I piętro budynku. Warunki przystąpienia do przetargu (licytacji): Do udziału w przetargu (licytacji) dopuszczone zostaną osoby fizyczne i osoby prawne, które najpóźniej do godziny 10:00 w dniu przetargu dokonały wpłaty wadium w wysokości 12.300 zł (słownie dwanaście tysięcy trzysta złotych) na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel w Banku BNP PARIBAS Bank Polska numer rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001 z dopiskiem „wadium na przetarg w dniu 25.02.2021r.”. Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel, jeżeli: - oferent, którego oferta wygra, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel; - żaden z oferentów nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Wadium złożone przez oferentów którzy nie spełniają warunków przetargu i nie wygrali przetarg, zostaną zwrócone w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Unieważnienie przetargu lub zakończenie go wynikiem negatywnym nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Oferentowi, którego oferta wygra, wadium wpłacone w postępowaniu zostanie zaliczone na kaucję zabezpieczającą wykonanie umowy dzierżawy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania. UWAGA Osoby biorące udział w przetargu winny w dniu jego otwarcia okazać dowód potwierdzający tożsamość oraz oryginały dokumentów: - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej - pełnomocnictwo, - w przypadku pełnomocników podmiotów gospodarczych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub aktualnego wydruku z krs ze stosownym pełnomocnictwem. 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz podaje do wiadomości: imiona i nazwiska osób albo firmy, które spełniają warunki przetargu i zostały dopuszczone do przetargu. 2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje dopuszczonych do przetargu uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte; a/ wysokość postąpienia ustala się na minimalną kwotę 5.000 zł; b/ uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień; c/ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; d/ po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Zobowiązania dzierżawcy 1. Przed rozpoczęciem działalności dzierżawca uzgodni z wydzierżawiającym sposób zabudowy i zagospodarowania terenu dzierżawy. 2. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, w szczególności wynikających z prawa budowlanego na posadowienie obiektów. 3. Wykonania na własny koszt pod nadzorem Zarządu Portu Morskiego Hel przyłączy do mediów. 4. Zabezpieczenia na koszt własny zaplecza sanitarnego (toalet). 5. Po zakończeniu dzierżawcy dzierżawca ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Ponadto, dzierżawca zobowiązany będzie do: 1. Ponoszenia dodatkowych opłat: - za energię elektryczną, dostawę wody, zrzut ścieków, zgodnie z „Warunkami Umowy oraz Cennikiem usług portowych świadczonych przez Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu” obowiązującymi w trakcie trwania niniejszej umowy - zwanym „Cennikiem” (cennik udostępniony jest na stronie www.porthel.home.pl) - podatku od gruntów według stawek ustalonych przez Radę Miasta Helu. Do podatku naliczony zostanie podatek VAT. 2. Zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. 3. Utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie. Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo: - zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia; - żądania płatności czynszu z góry. Dodatkowe informacje Na dzierżawionym terenie nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia: produkcja i usługi powodujące nieprzyjemny zapach, nadmierny hałas, wibracje, dym, toksyny. Wydzierżawiający nie dopuszcza prowadzenia parkingu samochodowego. Pozostałe informacje można uzyskać w Zarządzie Portu Morskiego Hel SEKRETARIAT tel. 58 6750150 lub pod numerem telefonu 601 654 769. Główne Postanowienia Umowy, mapka, formularz dla oferenta - do pobrania ze strony www.porthel.home.pl Prezes Zarządu Joanna Kosińska Kontakt: Zarząd Portu Morskiego Hel - Sp. z o.o. tel: (58) 6750150 porthel@porthel.home.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaPomorskie
CiudadHel

Enviar mensaje

Agente principal:Zarząd Portu Morskiego Hel - Sp. z o.o.
Teléfono al agente:
espectáculo(58) 6750150
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.