Precio: 560 PLN
Superficie: 17400 m2

Rudno

Parcela para Rent

Precio: 560 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Rudno

Precio:560 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:17.400 m2
Fecha de modificaciónhace 1 mes
Fecha de creaciónhace 1 mes
Número de oferta en la oficina1850/3186/OGW
Área terrestre17.400 m2

Descripción

RPŚ.680.2.2.2021.AT Pelplin, dnia 19 marca 2021 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PELPLIN ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu rolnego Lp: 1. Numer działki: 255/1 Pow. w ha oraz klasa gruntu: 1,7400 RIVa – 1,7400 Nr Kw: GD1T/00020011/1 Położenie: Gmina Pelplin Obręb Rudno Opis: Opis: Działka nr 255/1, położona jest w obrębie geodezyjnym Rudno, obszar w którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stan zagospodarowania: obecnie grunt jest użytkowany pod uprawy rolne. Przeznaczenie: uprawy rolne UWAGI: grunt wydany zostanie osobie, która wygra przetarg, w terminie 7 dni od dnia zebrania przez obecnego użytkownika zbiorów, lecz nie później niż 15 października 2021 r. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 560,32 zł minimalne postąpienie (1% rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych): 10,00 zł wadium (10% rocznego czynszu dzierżawnego brutto w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych): 60,00 zł 1. Cel dzierżawy: uprawy rolne. 2. UWAGI: a) Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo corocznego podwyższenia ustalonej w drodze przetargu stawki czynszu dzierżawnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski; b) Czynsz dzierżawny ulegnie zmianie również w przypadku, gdy minimalna wysokość czynszu, określona Zarządzeniem nr 69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 15 maja 2012 roku będzie wyższa, niż stawka wylicytowana w drodze przetargu; c) Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości. 3. Nieruchomość gruntowa opisana w powyższej tabeli oddana zostanie w dzierżawę na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie umowy dzierżawy. 4. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 KWIETNIA 2021 r., GODZ. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Pl. Grunwaldzki 4 – I piętro (sala ślubów). 5. Wpłaty wadium należy dokonać gotówką najpóźniej do dnia 12 KWIETNIA 2021 ROKU, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie BS Skórcz 0/Pelplin 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004. Dowodem wpłaty wadium jest potwierdzenie z banku lub poczty. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznej opłaty za dzierżawę gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. 6. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu na konto podane przez uczestnika przetargu. 7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: a) dowód osobisty; b) dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 8. O terminie zawarcia umowy dzierżawy, wygrywający przetarg zawiadamiany jest pisemnie. 9. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie, Plac Grunwaldzki 4, pokój 29 lub pod nr tel. 536-12-61 w.12. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie na okres od dnia 19 marca 2021 roku do dnia 19 kwietnia 2021 r. oraz publikacji na stronie internetowej www.bip.pelplin.pl, www.pelplin.pl. oraz w monitorze urzędowym i na portalach internetowych (www.monitorurzedowy.pl). Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Pelplin tel: 536-12-61 w.12 burmistrz@pelplin.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaPomorskie
CiudadRudno

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Miasta i Gminy Pelplin
Teléfono al agente:
espectáculo536-12-61 w.12
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.