Precio: 10.000 PLN
Superficie: 147500 m2

Inulec

Parcela para Rent

Precio: 10.000 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Inulec

Precio:10.000 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:147.500 m2
Fecha de modificaciónhace 10 meses
Fecha de creaciónhace 10 meses
Número de oferta en la oficina1576/3186/OGW
Área terrestre147.500 m2

Descripción

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.). informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Inulec, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023273/2, to jest działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 16 o powierzchni 14,75 ha, z obrębu 0006 Inulec. Działki w/w znajdują się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki Uchwała nr XV/88/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. przedmiotowa działka znajduje się III strefie aktywizacji gospodarczej, w obszarze III B: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka. W skład nieruchomości wchodzą : Grunty o powierzchni 14,75 ha, w tym: - grunty orne - 9,59 ha, - łąki trwałe - 2,95 ha, - pastwiska - 0,06 ha, - las - 1,85 ha, - nieużytki - 0,14 ha, - rowy - 0,16 ha, W tym klasy gruntów ornych i ich powierzchnia: IVa – 8,18ha, IVb – 1,41ha, Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za lasy, nieużytki, grunty pod rowami. Działka nr 16 leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055. Działka nr 16 leży w obszarze Natura 2000. Do zawarcia umowy dzierżawy nie będzie wymagane uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Roczny czynsz wywoławczy: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tys. zł) Wysokość wadium: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące zł) Minimalne postąpienie 100,00 PLN (słownie: sto zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty). Okres dzierżawy - 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019r.o godz. 14.00. w biurze Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 4 kwietnia 2019 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: ”10 kwietnia 2019 r. Przetarg na dzierżawę dz. 16 Inulec.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych. Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez PAN zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości. Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę jej interesu. Zawarta umowa dzierżawy będzie zawierać klauzulę waloryzacyjną o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły w stosunku do daty zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS. Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego. Za datę wpłaty raty czynszu dzierżawnego uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na dzierżawę nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt Dzierżawcy. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy oraz wzór umowy dzierżawy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno Majątkowy PAN, PKiN, plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64–37 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 10 kwietnia 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaWarmińsko-Mazurskie
CiudadInulec

Enviar mensaje

Agente principal:Polska Akademia Nauk
Teléfono al agente:
espectáculo22-182-64-37
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.