Precio: 11.000 PLN
Superficie: 168004 m2

Niedźwiedzi Róg

Parcela para Rent

Precio: 11.000 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Niedźwiedzi Róg

Precio:11.000 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:168.004 m2
Fecha de modificaciónhace 1 mes
Fecha de creaciónhace 1 mes
Número de oferta en la oficina1600/3186/OGW
Área terrestre168.004 m2

Descripción

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.). informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane Nida, powiat piski, województwo warmińsko mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1P/00019508/1, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 37/6, 125/2, 134 o łącznej powierzchni 16,8004 ha, z obrębu 0006 Niedźwiedzi Róg. Działki w/w znajdują się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dla działki nr 37/6 w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane Nida zatwierdzony uchwałą nr XXVII/88/2000 Rady Miejskiej w Ruciane Nida z dnia 12 grudnia 2000 r i w części działka nr 37/6 ma przeznaczenie symbol 8RL tereny lasu nad brzegiem jeziora i projektowanego dolesienia w części symbolem 21 RP/RZ tereny istniejących użytków rolnych z zielenią śródpolną bez prawa zabudowy. Symbol 1ZN tereny istniejącej zieleni nieurządzonej o różnych formach. W części symbolem 4 ML tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oraz w części symbolem 11R – teren rolny z istniejącą zielenią śródpolną podlegającą ochronie przed likwidacją i niszczeniem. Dla obszaru, na którym położone są działki nr 125/2, 134 i części 37/6 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane Nida, zatwierdzonym Uchwałą nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane Nida z dnia 28 lutego 2018r. działka nr 125/2 położona w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane Nida oznaczona jest jako tereny rolne, zaś w części jako lasy oraz w części jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej. Działka nr 134 położona w obrębie Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane Nida oznaczona jest jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej. Działka nr 37/6 położona w obrębie Niedźwiedzi Róg oznaczona jako tereny rolne, lasy oraz w części jako tereny rozwojowe funkcji turystycznej oraz tereny rozwojowe funkcji mieszkaniowo – usługowej. W skład nieruchomości wchodzą : Grunty o powierzchni 16,8004 ha, w tym: - grunty orne - 4,8644 ha - łąki trwałe - 5,7797 ha, - pastwiska - 5,3333 ha, - rowy - 0,1602 ha, - nieużytki - 0,6628 ha, W tym klasy gruntów i ich powierzchnia: Grunty orne R IVb – 0,8609ha, V – 0,6296 ha, VI – 3,3739 ha. łąki Ł IV – 2,0196 ha, ŁV – 3,6383ha, Ł VI – 0,1218 ha. pastwiska IV – 5,2401 ha, V – 0,0932ha. Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za grunty pod rowami. Działki nr 37/6, 125/2, 134 leżą na Obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Do zawarcia umowy dzierżawy nie będzie wymagane uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Roczny czynsz wywoławczy: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tys. zł) Wysokość wadium: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tys. zł) Minimalne postąpienie 110,00 PLN (słownie: sto dziesięć zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty). Okres dzierżawy - 3 lata od dnia podpisania umowy dzierżawy. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2019r.o godz. 13.00. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 16 maja 2019 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: ”22.05.2019 r. Przetarg na dzierżawę dz.: 37/6, 125/2, 134 Niedźwiedzi Róg.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 701 Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt Dzierżawcy. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk , Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno – Majątkowym PAN, Warszawa, pl. Defilad 1, PKiN, piętro XXII, pok. 2201 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 22 maja 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 22- 182-64-37. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaWarmińsko-Mazurskie
CiudadNiedźwiedzi Róg

Enviar mensaje

Agente principal:Polska Akademia Nauk
Teléfono al agente:
espectáculo22-182-64-37
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.