Precio: 512 PLN
Superficie: 16687 m2

Stary Belęcin

Parcela para Rent

Precio: 512 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Stary Belęcin

Precio:512 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:16.687 m2
Fecha de modificaciónhace 15 días
Fecha de creaciónhace 15 días
Número de oferta en la oficina1784/3186/OGW
Área terrestre16.687 m2

Descripción

Zarządzenia Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 marca 2020r O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele rolnicze położonych na terenie Gminy Krzemieniewo Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości: 1) dz. nr 47/10 położona w obrębie Stary Belęcin o pow. 1,6687 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVa – 1.6687 ha zapisana w KW PO1Y/00023437/9. Działka w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Belęcin, Nowy Belęcin, Karchowo znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: MU – budownictwo mieszkaniowe. Cena wywoławcza (roczna opłata za dzierżawę) 512,29 zł Wadium 80,00 zł 2) cz. dz. nr 47/12 położona w obrębie Górzno o pow. 0,5635 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako RIVb–0.5635 ha, zapisana w KW PO1Y/00023446/5. Na przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości od frontu działki znajduje się ujęcie wody, studnia głębinowa. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Górzno, - około 10% powierzchni działki od strony północnej) znajduje się na terenie oznaczonej symbolem MU- budownictwo mieszkaniowe - około 70% powierzchni działki w środkowej jej części) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: US – boisko sportowe. Pozostała część działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza (roczna opłata za dzierżawę) 172,99 zł Wadium 30,00 zł Minimalne postąpienie dla każdej działki w przetargu – 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Dzierżawa gruntów rolnych przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych ciężarów dzierżawy Uwaga !!! Wybrany w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany jest umożliwić dojazd do działek osobom, które nie posiadają innego dostępu do swojej nieruchomości. Przetarg odbędzie się dnia 23 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewie pokój nr 33, kolejno działkami wymienionymi w ogłoszeniu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 19 października 2020r. na konto Gminy Krzemieniewo – Alior Bank Odział Leszno nr 63 2490 0005 0000 4600 9207 4893. W tytule przelewu proszę wskazać numer działki i miejscowość za którą dokonywana jest wpłata. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo do 19 października 2020 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy w dniu podpisania protokołu z przetargu. Pozostałe wpłacone wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba, która ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Dzierżawca jest zobowiązany wpłacić opłatę za dzierżawę nieruchomości w terminie 14 dni od otrzymania z Gminy faktury VAT. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzemieniewo pokój nr 23 tel.65 5369-253 Wójt Gminy Krzemieniewo (-) Radosław Sobecki Wywieszono: 15.09.2020r. Zdjęto: Kontakt: Urząd Gminy Krzemieniewo tel: 65 5369-253 wgm@krzemieniewo.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaWielkopolskie
CiudadStary Belęcin

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Gminy Krzemieniewo
Teléfono al agente:
espectáculo65 5369-253
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.