Cena: 310.000 PLN
Powierzchnia: 156.19 m2

Biskupiec, Al. Niepodległości

Domy na Sprzedaż

Cena: 310.000 złotych
Cena za m2: 1.985 złotych

Dodatkowe Informacje

Domy na Sprzedaż, Biskupiec, Al. Niepodległości

Cena:310.000 złotych
Cena za m21.985 złotych
Powierzchnia:156 m2
Data modyfikacji16 dni temu
Data utworzenia16 dni temu
Numer Oferty w biurze6136/3186/ODS
Powierzchnia działki838 m2

Opis

Zabudowana trzylokalowym budynkiem mieszkalnym Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul. Aleja Niepodległości 2) o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec 1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia Księga wieczysta nr OL1B/00012724/8, oznaczona numerem działki 61/7 o powierzchni 0,0838 ha, położona w Biskupcu przy ul. Aleja Niepodległości (obręb miasto Biskupiec 4), zabudowana trzylokalowym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym nr 23, o pow. użytkowej 156,19 m2. 2.Forma zbycia Sprzedaż 3.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących (oznaczone na rysunku planu symbolem MWU-2). 4.Cena wywoławcza 310 000 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT) 5.Termin i miejsce przetargu 17 lutego 2022 roku, godz. 10:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul. Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna). 6.Wysokość wadium 50 000 zł 7.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl. 8.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, tel. 897150144. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu Burmistrz Biskupca ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec, dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00012724/8, położonej w Biskupcu przy ul. Aleja Niepodległości (obręb miasto Biskupiec 4), oznaczonej jako działka nr 61/7 o powierzchni 0,0838 ha (oznaczenie wg użytków B). Nieruchomość jest zabudowana trzylokalowym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym numerem 23, wybudowanym w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjnym z poddaszem w części użytkowym, częściowo podpiwniczonym (stan techniczny i standard słaby), wpisanym do kartoteki budynków prowadzonej przez Powiat Olsztyński pod nr ewidencyjnym 61/1;1. W skład budynku wchodzą dwa lokale mieszkalne na parterze i jeden lokal mieszkalny na poddaszu, o łącznej powierzchni użytkowej 156,19 m2, a także nie wliczone w powierzchnię użytkową pomieszczenia: komunikacji, klatki schodowej, poddasza nieużytkowego i piwnic. Dla budynku nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Cena wywoławcza 310 000 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych) Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Cena nieruchomości uzyskana w wyniku przetargu jest płatna przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy. Sprzedaż nieruchomości następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice. Dla terenu przedmiotowej działki nie przeprowadzono badań geotechnicznych podłoża gruntowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu. Nabywca jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją sieci nadziemnych i podziemnych oraz urządzeń występujących na gruncie. W przypadku, gdy przebiegające sieci nadziemne i podziemne lub urządzenia występujące na terenie nieruchomości (ujawnione i nie ujawnione na mapie) kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielem sieci. Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl (wg tych danych, przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, telefoniczna i wodociągowa). Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych. Zagospodarowanie nieruchomości – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 roku (Dz.Urz. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 104 z dnia 11.08.2005r., poz.1404) nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU-2 i przeznaczonym na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - z usługami nieuciążliwymi w wydzielonych częściach budynku lub w obiektach wolnostojących. Nieruchomość w ww. planie znajduje się w strefie „B ochrony konserwatorskiej – ochrony układów przestrzennych. Budynek mieszkalny jest ujęty w ewidencji zabytków. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można uzyskać w Referacie Architektury, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu, pod numerami telefonów: 897150115 i 897150138. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16). W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 11 lutego 2022 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej: - aktualny dokument potwierdzający tożsamość, - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna, - oryginał potwierdzenia wniesienia wadium. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp.z o.o. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Pierwszy przetarg odbył się 04.11.2021 r. Dodatkowe informacje w sprawie procedury przetargowej można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pod podanym wyżej numerem telefonu. Nieruchomość można oglądać: 31.01.2022 r., w godz. 10:00-10:30. Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
MiastoBiskupiec
UlicaAl. Niepodległości

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Biskupiec
Telefon do agenta:
pokaż89 715 01 44
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.