Cena: 100.000 PLN
Powierzchnia: 994 m2

Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

Działki na Sprzedaż

Cena: 100.000 złotych
Cena za m2: 101 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Szczawno-Zdrój, Fryderyka Chopina

Cena:100.000 złotych
Cena za m2101 złotych
Powierzchnia:994 m2
Data modyfikacji12 dni temu
Data utworzenia12 dni temu
Numer Oferty w biurze33021/3186/OGS
Powierzchnia działki994 m2

Opis

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213) oraz zarządzenia nr 56/2022 Burmistrza Szczawna – Zdroju z dnia 25.03.2022 r. OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 790/31 o pow. 0,0994 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6. Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,- zł + podatek VAT 23% Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 roku o godz. 10:00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Wadium wniesione w pieniądzu winno zostać uznane na rachunku gminy nie później niż w dniu 21 czerwca 2022 r. Uwagi dodatkowe: • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej tj. 1000,-zł (słownie: jeden tysiąc złotych), • wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, • wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, • koszty transakcji ponosi strona kupująca, • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, • uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową). • w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017.,poz.2278), • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana, • zainteresowani mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich, z dniem 09.05.2022 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, • dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dnia 12.10.2021 r. została wydana decyzja nr 36/2021 Burmistrza Szczawna-Zdroju ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji pn.:” Zabudowa mieszkaniowa na terenie działki o nr. ewid. 790/4 obr. Szczawno-Zdrój 1 wraz z jej podziałem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą stanowiącą dojazd z ul. F. Chopina (dz.123/2) na działkach nr ewid. 109, 120 (Wp), 106, 105/1, 105/2, 121/3 (dr), 53/1, 52/1, 48/3, 48/5, 163/7, 164/2 i 790/1 obr. Szczawno-Zdrój 1.” • zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem „RIVa ”, „RIVb”- grunty orne o pow. 0.0994 ha, • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVa, RIVb nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1326), • zgodnie z art. 11 ustawy inwestor zobowiązany jest do złożenia do Starosty Wałbrzyskiego wniosku i uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie trwałe lub nietrwale z produkcji rolniczej powierzchni użytków rolnych zajętych pod realizowaną inwestycję, • planowany docelowy dostęp do drogi od ul. F. Chopina, aktualnie dostęp do drogi publicznej ul. A. Mickiewicza poprzez drogi wewnętrzne na działkach nr 121/3, 164/2, 790/1, 163/7, 48/3, 52/1, 48/5 i 53/1 oznaczonych jako dr-drogi, • pełne uzbrojenie w media w ul. F. Chopina, w drodze wewnętrznej na dz. 121/3 biegną: kolektor sanitarny, gazociąg, wodociąg, linia telekomunikacyjna i eklektyczna. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona. Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213, z późn. zm.). Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37,36 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37,74,849-39-36, Szczawno-Zdrój 2022-05-11 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoDolnośląskie
MiastoSzczawno-Zdrój
UlicaFryderyka Chopina

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Telefon do agenta:
pokaż74/ 849-39-37
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.