Nowy Dwór Mazowiecki, , ul. Grunwaldzka

Cena: 3.000.000 złotych Cena za m2: 155 złotych
Szerokosc: 35 m.
Powierzchnia: 19345 m2

Opis

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 14.09.2017 r. Ogłoszenie o przetargu Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 j.t.) w wykonaniu Uchwały Nr V/36/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 marca 2015 r. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Mazowiecki. (tabela w zdjeciu) I przetarg odbył się w dniu 14 października 2015 r. i zakończył wynikiem negatywnym. II przetarg odbył się w dniu 16 grudnia 2015 r. i zakończył wynikiem negatywnym. III przetarg odbył się w dniu 30 marca 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym. IV przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym. V przetarg odbył się w dniu 14 września 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym. VI przetarg odbył się w dniu 23 listopada 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym. VII przetarg odbył się w dniu 17 maja 2017 r. i zakończył wynikiem negatywnym. VIII przetarg odbył się w dniu 13 września 2017 r. i zakończył wynikiem negatywnym. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań. Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena uzyskana w wyniku przetargu. Należność winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu w terminie do dnia 09 listopada 2017 roku w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto na konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych; dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru .Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga: koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia 22.11.2017 r. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216. Kontakt: Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki tel: (22) 51 22 216 burmistrz@nowydwormaz.pl

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji:
2017-09-14
Data wprowadzenia:
2017-09-14
Numer Oferty w biurze:
16897/3186/OGS
Forma własności:
WŁASNOŚĆ

Typ kuchni:
ANEKS KUCHENNY
Typ budynku:
MAGAZYNOWO-BIUROWY
Powierzchnia działki:
19345.0000
Szerokość działki:
35.0000 m.

Lokalizacja

Kraj:
POLSKA
Województwo:
MAZOWIECKIE
Miasto:
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Ulica:
Grunwaldzka

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości:
AMK Portal Sp. z o.o.
Agent prowadzący:
Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Mail:
burmistrz@nowydwormaz.pl
Telefon do agenta:
(22) 51 22 216

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Back to top