Sztutowo, , ul. Turystyczna

Cena: 135.000 złotych Cena za m2: 92 złotych
Szerokosc: 32 m.
Powierzchnia: 1454 m2

Opis

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim OGŁASZA II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Nieruchomość niezabudowana będąca własnością Powiatu Nowodworskiego położona w Sztutowie w pobliżu ulicy Turystycznej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 231/19 o powierzchni 0,1454 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr GD2M/00055115/5. Warunki planistyczne i ochronne: Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Sztutowo Nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 roku) teren, na którym zlokalizowane są działki przeznaczony jest pod funkcję mieszkaniowo – usługową w tym obsługę turystyki (wynajem pokoi), handel i gastronomię; obowiązuje ograniczenie uciążliwości tj. zasięg uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą musi być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki ochrony przed tymi uciążliwościami – symbol planu A-18M/U. Opis nieruchomości: Działka położona jest w centralnej części Sztutowa. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowa i teren kolejki wąskotorowej. Działka posiada nieregularny kształt, w części obejmuje skarpę. Przez działkę biegnie podziemna linia energetyczna niskiego napięcia oraz sieci kanalizacyjne. W przypadku kolizji sieci uzbrojenia technicznego z planowaną inwestycją nabywca nieruchomości dokona jej przełożenia na własny koszt. Rodzaj użytku – Ba. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 4 września 2017 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza: 135 000 zł – dla działki 231/19 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku, w sali nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, początek przetargu na sprzedaż działki o godzinie 10.00. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłaty wadium w kwocie: - 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) + 23 % VAT na konto Powiatu Nowodworskiego, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim o numerze 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120. Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 listopada 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Nowodworskiego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości lub innego dokumentu upoważniającego do występowania w przetargu, a w przypadku przedsiębiorców odpisu z właściwego rejestru zawierającego sposób reprezentacji i zaciągania zobowiązań. Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem. Informacje dodatkowe: 1) forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, 2) koszty notarialne i sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca, 3) nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa lub sprzedającą jednostkę samorządu terytorialnego. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości udziela Pan Zdzisław Matkiewicz w pokoju nr 18 (I piętro), telefonicznie pod nr 55 247 36 71 wew. 153. Informacja na temat przetargu znajduje się na stronie internetowej: www.nowydworgdanski.pl Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim tel: 55 247 36 71 wew. 153 starostwo@nowydworgdanski.pl

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji:
2017-10-19
Data wprowadzenia:
2017-10-19
Numer Oferty w biurze:
17276/3186/OGS
Forma własności:
WŁASNOŚĆ

Typ kuchni:
ODDZIELNA
Typ budynku:
NISKI WIELORODZINNY
Powierzchnia działki:
1454.0000
Szerokość działki:
32.0000 m.

Lokalizacja

Kraj:
POLSKA
Województwo:
POMORSKIE
Miasto:
SZTUTOWO
Ulica:
Turystyczna

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości:
AMK Portal Sp. z o.o.
Agent prowadzący:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Mail:
starostwo@nowydworgdanski.pl
Telefon do agenta:
55 247 36 71 wew. 153

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Back to top