Cena: 1.800.000 PLN
Powierzchnia: 2687 m2

Krośnice, Sanatoryjna

Lokale na Sprzedaż

Cena: 1.800.000 złotych
Cena za m2: 670 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Krośnice, Sanatoryjna

Cena:1.800.000 złotych
Cena za m2670 złotych
Powierzchnia:2.687 m2
Data modyfikacji21 dni temu
Data utworzenia21 dni temu
Numer Oferty w biurze7311/3186/OOS
Powierzchnia działki7.352 m2

Opis

Milicz, dnia 5 lutego 2020 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490) Zarząd Powiatu Milickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krośnice, stanowiącej własność Powiatu Milickiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 508/45 AM-1 opow. 0.7352 ha, obręb KROŚNICE, powiat Milicki województwo Dolnośląskie, księga wieczysta nr WR1M/00031089/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza - 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) Wadium - 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) Postąpienie - nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg na ww nieruchomość odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej (nr 21) Starostwa Powiatowego w Miliczu, ul Wojska Polskiego 38. Wadium należy wpłacić do dnia 6 kwietnia 2020 r. Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Sanatoryjnej nr 21 w Krośnicach, ok. 350 m od centrum miejscowości i ok. 7 km od Milicza. Ulica Sanatoryjna jest drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, w której znajdują się sieci: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gazociąg, telefon, oświetlenie uliczne. W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa średniej intensywności, placówki handlowe i usługowe, Centrum Edukacyjno- Turystyczno-Sportowe (korty tenisowe, boiska ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa, obiekty szkoleniowo-konferencyjne, Park Wodny ,,Krośnicka Przystań”), Dom Pomocy Społecznej oraz park z kolejka. Teren działki jest w części ogrodzony, z zielenią ozdobną i pojedynczymi drzewami. Na działce usytuowany jest budynek o pow. użytkowej 2 687,0 m2 i kubaturze 15 039 m3 jednopiętrowy z poddaszem użytkowym oraz strychem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony, oddany do użytku w 1915 r. w zabudowie wolnostojącej, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegieł ceramicznych pełnych, strop nad piwnicą z cegieł na belkach stalowych, powyżej stropy drewniane, schody wewnętrzne żelbetowe oraz drewniane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Instalacje wewnętrzne: elektryczna na zasadzie podlicznika, wodna, kanalizacja, telefon, centralne ogrzewanie z kotła na gaz przewodowy, odgromowa; okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane pełne i oszklone oraz z pcv; elewacja budynku otynkowana; posadzki: parkiety, częściowo z wykładzinami pcv w rulonie, płytki ceramiczne, płytki gres, płytki lastriko, panele podłogowe, lastriko wylewane, mozaika parkietowa, na poddaszu deski. Budynek ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla Powiatu Milickiego. Przeznaczenie w planie: Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2017 r. poz. 751 – nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MWU/3 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (dopuszcza się przeznaczenie całego terenu pod usługi hotelarskie, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, domy dziecka, domy pomocy społecznej, usługi zdrowia, usługi oświaty). Działka leży w następujących strefach: 1. w strefie ,,A” ścisłej ochrony konserwatorskie 2. w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej 3. w strefie ,,OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Zasady sprzedaży: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) tak aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2020 r. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Miliczu prowadzone w Banku Spółdzielczym w Miliczu nr: 51 9582 0000 2000 0000 0550 0012. Na dowodzie wpłaty należy dopisać numer działki. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym – warunkiem jest podanie konta bankowego, na które powinno być zwrócone wadium. Wadium przepada na rzecz Powiatu Milickiego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie komisji przetargowej: osoby fizyczne – dokument stwierdzający ich tożsamość; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej; podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową (ustawową lub umowną) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, za cenę wylicytowaną w przetargu. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda ta jest wymagana. Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisanie aktu notarialnego) będą ustalone przez organizatora przetargu, po zakończeniu przetargu, nie później niż w terminie 21 dni licząc od daty przetargu. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości dnia 5 lutego 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Miliczu, na stronie. internetowej urzędu www.milicz-powiat.pl, www.bip.milicz-powiat.pl, w internetowym wydaniu monitora urzędowego www.monitorurzedowy.pl a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie lokalnej ,,Głos Milicza”. Informacji o nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Miliczu tel. (071) 38-41-328 wew. 44. Informacje dodatkowe: Zbycie nieruchomości odbywa się wg stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Zarząd Powiatu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miliczu, który nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie budów i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkową opłatą. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność (taksa notarialna i opłaty sądowe) obciążają nabywcę. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Powiatu milickiego z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, tel./fax + 48 (71) 3840704, e-mail: urzad@milicz-powiat.pl; 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@milicz-powiat.pl, lub adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w celu przeprowadzenia czynności przetargowych na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65). 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być: a. podmioty i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, a następnie przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora danych osobowych: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przenoszenia swoich danych osobowych. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/ Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Kontakt: Starostwo Powiatowe w Miliczu tel: (071) 38-41-328 wew. 44 urzad@milicz-powiat.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoDolnośląskie
MiastoKrośnice
UlicaSanatoryjna

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Starostwo Powiatowe w Miliczu
Telefon do agenta:
pokaż(071) 38-41-328 wew. 44
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.