Cena: 7.952.115 PLN
Powierzchnia: 2803.1 m2

Łódź, Prezydenta Franklina Delano Roosevelta

Lokale na Sprzedaż

Cena: 7.952.115 złotych
Cena za m2: 2.837 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Łódź, Prezydenta Franklina Delano Roosevelta

Cena:7.952.115 złotych
Cena za m22.837 złotych
Powierzchnia:2.803 m2
Data modyfikacji6 dni temu
Data utworzenia6 dni temu
Numer Oferty w biurze7034/3186/OOS
Powierzchnia działki1.209 m2

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM (TRYB UPROSZCZONY) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY UL. ROOSEVELTA 18 Właściciel nieruchomości: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Organizator przetargu: Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2 Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż: Rodzaj nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana Adres nieruchomości : Łódź, ul. Roosevelta 18 Oznaczenie nieruchomości : - księga wieczysta KW nr LD1M/00005432/6 - działka o powierzchni 1 209 m2 - działka nr 394, obręb S-06 Naniesienia : budynek – Kartoteka Budynków ŁOG nr 1657, obręb S-06 Cena nieruchomości oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT Cena nieruchomości : 7 952 115 złotych, (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto piętnaście złotych). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący. Termin i miejsce składania ofert Oferty pisemne sporządzone w języku polskim, należy składać w terminie do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta - sprzedaż nieruchomości Łódź ul. Roosevelta 18. Nie otwierać przed 08.11.2019 r. godz. 12:00”. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2, Dziennik podawczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora. W przypadku ofert złożonych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora za termin złożenia oferty przyjmuje się datę, w której I Oddział ZUS w Łodzi ofertę faktycznie otrzymał. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, 90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2, pokój nr 1112B. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu. Składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.11.2019 r. do godz. 12:00. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy I Oddziału ZUS w Łodzi: 80 1020 5590 0000 0102 9170 7011 w tytule przelewu należy umieścić adnotację: „Wadium – sprzedaż nieruchomości Łódź ul. Roosevelta 18”. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed otwarciem ofert, tj. do dnia 08.11.2019 r. do godz. 12:00, przedłożyć w siedzibie I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, pokój nr 807, dowód wniesienia wadium. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku I Oddziału ZUS w Łodzi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości), nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu zostanie to uznane za uchylenie się od zawarcia umowy i za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora przetargu od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu. Termin i miejsce zapoznania się z Regulaminem przetargu Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.zus.pl oraz w siedzibie organizatora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź, pokój nr 807, w godzinach pracy urzędu. Informacje dodatkowe : 1. Z uwagi na wartość nieruchomości, jej sprzedaż wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym zawarcie umowy sprzedaży przez organizatora przetargu będzie możliwe po uzyskaniu takiej zgody. 2. Uczestnik, który przetarg wygra (tj. podmiot ustalony jako nabywca nieruchomości) zobowiązany będzie do parafowania projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po wyrażeniu zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu znajduje się na obszarze Gminy Łódź objętym rewitalizacją i z mocy art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Gminie Łódź przysługuje prawo pierwokupu, na zasadach określonych w ww. ustawie. Ponadto na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 2363) i na zasadach określonych w ww. ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez Gminę i przez KZN . Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2421 Kontakt: Zakład Ubezpieczeń Społecznych tel: 42 638 22 30 bogumila.karbowiak@zus.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoŁódzkie
MiastoŁódź
UlicaPrezydenta Franklina Delano Roosevelta

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Telefon do agenta:
pokaż42 638 22 30
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.