Cena: 1.609.180 PLN
Powierzchnia: 826.38 m2

Bielsko-Biała, Listopadowa

Lokale na Sprzedaż

Cena: 1.609.180 złotych
Cena za m2: 1.947 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Bielsko-Biała, Listopadowa

Cena:1.609.180 złotych
Cena za m21.947 złotych
Powierzchnia:826 m2
Data modyfikacji2 miesiące temu
Data utworzenia2 miesiące temu
Numer Oferty w biurze6540/3186/OOS
Powierzchnia działki875 m2

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 33, stanowiącej własność Skarbu Państwa Oznaczenie nieruchomości dz. 48/3 obj. Kw BB1B/00077431/7 obręb Górne Przedmieście Powierzchnia nieruchomości 875 m2 Cena wywoławcza nieruchomości 1.609.180,00 zł w tym: budynek 1.139.410,00 zł grunt 469.770,00 zł Wysokość zaliczki 160.000,00 zł Rokowania odbędą się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (adres strony internetowej http://um.bielsko.pl/bip). Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 231). OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 33, stanowiącej własność Skarbu Państwa Oznaczenie nieruchomości dz. 48/3 obj. Kw BB1B/00077431/7 obręb Górne Przedmieście Powierzchnia nieruchomości 875 m2 Terminy przeprowadzonych 7 września 2018 r. przetargów: 31 stycznia 2019 r. Cena wywoławcza nieruchomości 1.609.180,00 zł w tym: budynek 1.139.410,00 zł grunt 469.770,00 zł Wysokość zaliczki 160.000,00 zł Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem ze strychem o łącznej pow. użytkowej 826,38 m2. Budynek stanowi pustostan, posiada cechy obiektu zabytkowego, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXXI/587/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r., zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość objęta jest jednostką planu 135_UM-05, tj. zabudowa usługowo-mieszkaniowa, w tym: zabudowa usług centrotwórczych, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustanowiono prawo drogi przez część działki 48/4 o pow. 1097 m2 na odcinku od ul. Listopadowej do końca odcinka drogowego (wjazdowego) tej parceli, przyległego do działki 48/3 ograniczonego linią stanowiącą przedłużenie południowo-zachodniej granicy działki 48/3 z działką 48/4 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników i posiadaczy działki 48/3. Nieruchomość można obejrzeć 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 - 10:30. Rokowania odbędą się 24 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5 Obecność oferentów lub ich pełnomocników jest obowiązkowa. 1. Osoby zamierzające uczestniczyć w rokowaniach powinny złożyć pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oferenta lub nazwą albo firmą oraz siedzibą, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna – w terminie do 20 maja 2019 r. w sekretariacie Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5, pok. 202 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy zamieścić oznaczenie i adres nieruchomości. 2. Zgłoszenie powinno zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, - datę sporządzenia zgłoszenia, - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. 3. Zaliczkę należy wpłacić nie później niż do 20 maja 2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty zaliczki jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie. 4. Zaliczkę zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, a wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 5. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki, w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli w terminie do 20 maja 2019 r.: zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości zaliczki ustalonej w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 6. Cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. 7. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 3 lata. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata w wysokości 30 % ceny nieruchomości lub 50 % w przypadku, gdy cena rozkładana jest tylko na dwie raty - podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w rokowaniach. 8. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej wysokości odsetek ustawowych. 9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. 10. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. 11. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej http://um.bielsko.pl/bip 12. Rokowania mogą zostać zamknięte bez wybrania nabywcy nieruchomości. 13. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszone rokowania z ważnych powodów. Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: 33-4971-806 informacja@bielsko-biala.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoŚląskie
MiastoBielsko-Biała
UlicaListopadowa

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Bielsko-Biała
Telefon do agenta:
pokaż33-4971-806
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.