Cena: 559.300 PLN
Powierzchnia: 1284.43 m2

Łagiewniki Wielkie, Szkolna

Lokale na Sprzedaż

Cena: 559.300 złotych
Cena za m2: 435 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Łagiewniki Wielkie, Szkolna

Cena:559.300 złotych
Cena za m2435 złotych
Powierzchnia:1.284 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze7745/3186/OOS
Powierzchnia działki5.113 m2

Opis

OGŁOSZENIE II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH PRZY ULICY SZKOLNEJ 4 Nieruchomość położona w Łagiewnikach Wielkich przy ulicy Szkolnej 4, składająca się z działek nr 458/124, 381/125, zapisanych w księdze wieczystej nr CZ1L/00014568/1, działki nr 460/123, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00014567/4, o łącznej powierzchni 0,5113ha, karta mapy 4, obręb Łagiewniki Wielkie, stanowiące własność Gminy Pawonków. Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem 1piętrowym, podpiwniczonym. Budynek dawnego Gimnazjum w Łagiewnikach Wielkich, od 2010r. nieużytkowany. Łączna powierzchnia użytkowa –1284,43m2. Teren średnio zagospodarowany, ogrodzony siatką. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i centralnego ogrzewania. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łagiewniki Wielkie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Pawonków Nr XXXIII/233/2014 z dnia 27.08.2014r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren usług publicznych, symbol 1UP. Nieruchomość nieobciążona, bez zobowiązań. I przetarg odbył się 17 sierpnia 2020r. Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2020r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków ul. Lubliniecka 16 – sala posiedzeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 559.300,00 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%. W przetargu mogą brać udział podmioty, które wniosły wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 55.900,00zł, nie później niż do dnia 03 listopada 2020r. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawonków: Bank Spółdzielczy Leśnica F/Pawonków Nr 37 8907 1092 2010 9000 0055 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu. Osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć Komisji Przetargowej: - dokument tożsamości - dowód wniesienia wadium - w przypadku podmiotu innego niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z KRS, CEIDG lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu) - w przypadku pełnomocnika - jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych złotych. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Pawonków może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu nabytego prawa w księdze wieczystej ponosi wygrywający przetarg. Wójt Gminy Pawonków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając informację o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości w formie właściwej dla ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pawonkowie, tel.34/3534100, e-mail i.piecko@pawonkow.pl. Ogłoszenia wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pawonkowie i opublikowana na stronie internetowej Urzędu: www.pawonkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pawonkow.pl (zakładka: Przetargi-Nieruchomości). Kontakt: Urząd Gminy Pawonków tel: 34/3534100 i.piecko@pawonkow.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoŚląskie
MiastoŁagiewniki Wielkie
UlicaSzkolna

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Gminy Pawonków
Telefon do agenta:
pokaż34/3534100
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.