Cena: 294 PLN
Powierzchnia: 84 m2

Olszyna

Działki na Wynajem

Cena: 294 złotych
Cena za m2: 4 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Olszyna

Cena:294 złotych
Cena za m24 złotych
Powierzchnia:84 m2
Data modyfikacji18 dni temu
Data utworzenia18 dni temu
Numer Oferty w biurze1864/3186/OGW
Powierzchnia działki84 m2

Opis

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Żarskiego OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego. 1. Położenie nieruchomości: obręb Olszyna, gmina Trzebiel (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie – płyta południowa) 2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 223/6, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00052432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 3. Opis nieruchomości: Grunt o powierzchni 84,0 m2, miejsce parkingowe nr 4 (wg mapy sytuacyjnej). Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1108F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18. 4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: Grunt przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym parkingu dla samochodu ciężarowego, jako miejsce przeładunku aut. Dla działki oznaczonej nr 223/6 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiel uchwalonym uchwałą Nr XXII/99/2000 Rady Gminy w Trzebielu w dniu 21.11.2000 r. przewidziano sposób zagospodarowania przedmiotowej działki jako: U8 – usługi, publiczne i komercyjne, obszar zabudowy do adaptacji i uzupełnień m.in. z parkingową funkcją użytkowania. 5. Nieruchomość jest obciążona prawem dzierżawy do dnia 15 kwietnia 2021 r. 6. Cena wywoławcza: 3,50 zł netto za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni dzierżawy. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża dzierżawcę. Czynsz dzierżawy, płatny będzie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Powiat Żarski Aleja Jana Pawła II 5 68-200 Żary Nr rachunku bankowego: PKO BP SA 47 1020 5460 0000 5802 0066 0233. 7. Okres płatności czynszu, podatków i opłat rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. 8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2022 roku wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi. 9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy. 10. Wadium 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych). 11. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2021 roku w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 14:15. 12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2021 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. 13. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem. 14. Wpłacone wadium podlega: a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Dzierżawcy wobec Wydzierżawiającego - w przypadku wygrania przetargu, b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie, c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy, d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 15. Podpisanie umowy z Dzierżawcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz utraty wpłaconego wadium. 16. Wyłoniony w wyniku przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nie dochowanie terminu skutkuje odstąpieniem od podpisania umowy. 17. Szczegółowe zasady dzierżawy regulować będzie umowa dzierżawy, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są się zapoznać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 14 (parter). 18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 19. Przystępujący do przetargu winien zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym ochrony danych osobowych, zawartym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu na niniejszą nieruchomość, wynikającym z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Klauzula informacyjna RODO). 20. W przypadku wpływu tylko jednej oferty Zarząd Powiatu odstępuje od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 4790614, 68 4790623 Żary, 19.04.2021 r. STAROSTA /-/ Józef Radzion Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. II ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żarskiego Klauzula informacyjna (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – zwane dalej RODO uprzejmie informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 68 479-06-00. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e- mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit c i/lub e RODO, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym tj. przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, archiwizacji dokumentów - art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia Umowy w celu jej wykonania, - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli takie się pojawią. W przypadku podania danych kontaktowych np. nr telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te będą przetwarzane na postawie Pani/Pana zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi prawne. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym umowa przestała obowiązywać. Jednakże z uwagi na oznaczenie kategorii archiwalnej dokumentacji umów dzierżawy/najmu „BE”, dokumentacja ta będzie podlegać ekspertyzie archiwalnej i zależnie od decyzji Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze okres 10 lat może ulec wydłużeniu. 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści swoich danych (a także danych osób nad którymi sprawowana jest opieka) oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; c) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/ Pan także prawo do usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, co w konsekwencji skutkuje usunięciem danych. 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w przetargu. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych Kontakt: Starostwo Powiatowe w Żarach tel: 68 4790614 poczta@powiatzarski.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoLubuskie
MiastoOlszyna

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Starostwo Powiatowe w Żarach
Telefon do agenta:
pokaż68 4790614
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.