Cena: 1.800 PLN
Powierzchnia: 5 m2

Rymanów-Zdrój

Działki na Wynajem

Cena: 1.800 złotych
Cena za m2: 360 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Rymanów-Zdrój

Cena:1.800 złotych
Cena za m2360 złotych
Data modyfikacji13 dni temu
Data utworzenia13 dni temu
Numer Oferty w biurze1856/3186/OGW
Powierzchnia działki5 m2

Opis

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 7 kwietnia 2021 roku Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Rymanowie-Zdroju Lp.: 1. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 1 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 2. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 2 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Mobilna działalność handlowa- sprzedaż lodów z własnego stoiska Lp.: 3. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 3 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 4. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 4 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 5. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 5 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 6. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 6 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 7. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 410/2 Powierzchnia, klasa gruntu: 5 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 096522/7 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 7 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 1 800,00 Wadium w zł: 180,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Mobilna działalność handlowa- sprzedaż lodów z własnego stoiska Lp.: 8. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 430 Powierzchnia, klasa gruntu: 10 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 110198/1 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 8 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 3 600,00 Wadium w zł: 360,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 9. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 430 Powierzchnia, klasa gruntu: 10 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 110198/1 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 9 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 3 600,00 Wadium w zł: 360,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Lp.: 10. Położenie i nr działki: Rymanów-Zdrój 430 Powierzchnia, klasa gruntu: 10 m2 (Bz) Dokument własności KS1K/00: 110198/1 Nr stoiska zgodnie z załącznikiem nr 1,2 oraz 3 do ogłoszenia: 10 Okres dzierżawy: 3 lat Minimalna stawka czynszu netto rocznie: 3 600,00 Wadium w zł: 360,00 Przeznaczenie dzierżawy i sposób jej zagospodarowania: Cel handlowy- sprzedaż wyrobów tradycyjnych z własnego stoiska Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego 14a. Opis działki i przeznaczenie dzierżawy: Nieruchomości znajdują się w centralnej części uzdrowiska Rymanów-Zdrój przy wyjściu z głównego parkingu cz. dz. nr 410/2 oraz przy deptaku nad Czarnym Potokiem cz. dz. nr 430. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Rymanów Zdrój: Tereny Zieleni Parkowej, w której dopuszcza się wprowadzanie nowych obiektów i urządzeń małej architektury o lokalizacji i formach nie wywołujących zakłóceń w kompozycji zespołu. Przeznaczenie dzierżawy: cel handlowy - sprzedaż wyrobów tradycyjnych, lodów z własnego stoiska. Dane dotyczące warunków przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. 2. Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie - nr 04 8636 0005 2001 0000 0475 0003 w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. z adnotacją „wpłata wadium na dzierżawę działki nr ………. położoną w miejscowości ……………….. stoisko nr …….”. Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów. 3. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. 8. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. 9. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. 11. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 12. Uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wyglądu stoiska przed podpisaniem umowy. 13. Uczestnik, który wygrał przetarg przed przystąpieniem do wykonania stoiska musi uzyskać konieczne pozwolenia i/lub zgody jeżeli są wymagane przepisami prawa. 14. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 15. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rymanowie, Referacie Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy pok. nr 222 lub telefonicznie pod nr 13 43 55 006 wew. 222. 16. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Rymanów – można uzyskać na stronie www.rymanow.pl w zakładce RODO. Kontakt: Urząd Gminy Rymanów tel: (013) 43 55 006 wew. 222 gmina@rymanow.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPodkarpackie
MiastoRymanów-Zdrój

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Gminy Rymanów
Telefon do agenta:
pokaż(013) 43 55 006 wew. 222
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy
Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.