Cena: 15.000 PLN
Powierzchnia: 150 m2

Chałupy

Działki na Wynajem

Cena: 15.000 złotych
Cena za m2: 100 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Chałupy

Cena:15.000 złotych
Cena za m2100 złotych
Powierzchnia:150 m2
Data modyfikacji21 dni temu
Data utworzenia21 dni temu
Numer Oferty w biurze1753/3186/OGW
Powierzchnia działki150 m2

Opis

Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg pisemny na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będących własnością Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 13 o powierzchni 150m2. 2. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8 277m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 14 o powierzchni 110m2. 3. Część nieruchomości oznaczonej nr 40/2 o całkowitej powierzchni 3 214m2 położona w obrębie ewidencyjnym Chałupy gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010836/6 oznaczona jako stanowisko nr 15 o powierzchni 3 000m². 4. Część nieruchomości oznaczonej nr 185 o całkowitej powierzchni 6 641m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 02, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010346/4, oznaczona jako: a) stanowisko nr 16 o powierzchni 9m2, b) stanowisko nr 17 o powierzchni 9m2, c) stanowisko nr 18 o powierzchni 9m2, d) stanowisko nr 19 o powierzchni 12m2, e) stanowisko nr 20 o powierzchni 10m2, 5. Część nieruchomości oznaczonej nr 2/4 o całkowitej powierzchni 559m2 położonej we Władysławowie, obręb ewidencyjny 03, miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/000346/4, oznaczona jako stanowisko nr 21 o powierzchni 12m2 6. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 31 408m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako: a) stanowisko nr 22 o powierzchni 25m2, b) stanowisko nr 23 o powierzchni 25m2. 7. Część nieruchomości oznaczonej nr 49/33 o całkowitej powierzchni 35 465m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 6 Gmina Władysławowo przy Promenadzie Światowida, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00020678/3, oznaczona jako stanowisko nr 24 o powierzchni 90m². 8. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 3,1408ha położonej we Władysławowie obręb ewidencyjny 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako stanowisko nr 27 o powierzchni 40m2 Części nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę, opisane w pdpkt. 1, pdpkt. 4 oraz pdpkt. 6 są niezabudowane, nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 2 zabudowana jest budynkiem szaletu oraz dawnej informacji turystycznej o powierzchni użytkowej ok. 60m2. Nieruchomość opisana w pdpkt. 3 jest niezabudowana, nieuzbrojona, przebiegają przez nią magistralne sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczna, wzdłuż północnej graniczy nieruchomości przebiega trasa kolejowa nr 213, a nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 7 zabudowana jest budynkiem szaletu o powierzchni ok. 15m2. Nieruchomości opisane w pdpkt. 2 i pdpkt. 7 podłączone są do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. II. Okres dzierżawy Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 29 czerwca 2020r. do dnia 15 września 2020r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 154/10 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2 i przewidziana pod: 61KDX – ciąg pieszo-jezdny zakończony placem manewrowym oraz 42UP/U – teren zabudowy usług publicznych i usług komercyjnych; teren usług sportu i rekreacji oraz 52ZN – teren zieleni objęty formą ochrony przyrody – Nadmorski Park Krajobrazowy – teren zieleni ochronnej z wałem przeciwsztormowym Położenie: Chałupy ul. Kaperska Numer działki: 40/2 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WCH-2.1 i przewidziana pod: teren obsługi komunikacji kołowej – parking oraz zabudowy usługowej z minimalnym 80% udziałem terenu przeznaczonego pod parking. Teren położony w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Położenie: Władysławowo 02 ul. Sportowa Numer działki: 185 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Władysławowo 03 ul. Sportowa Numer działki: 2/4 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Władysławowo 03 Numer działki: 333/4 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod drogi zbiorcze podstawowe Położenie: Jastrzębia Góra k.m.6 Promenada Światowida Numer działki: 49/33 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod park leśny IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą: V. Szczegółowe uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach: 1. Na stanowiskach nr 13 oraz od nr 16 do nr 23 zaleca się stosowanie obiektów tymczasowych parterowych: elewacja obiektów musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym oraz być spójna w kompleksie zabudowy; bezwzględny zakaz realizacji elewacji obiektów z płyty OSB, sidingu itp. (pod rygorem możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym); pokrycia ścian obiektów w okładzinie drewnianej lub drewnopodobnej o pionowym układzie słoi, zaleca się stosowanie rozwiązań elewacyjnych z płyt cementowo-włóknowych lub płyt HPL o fakturze drewna; zakaz stosowania markiz w elewacji frontowej. Dopuszcza się odstępstwa od zalecanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw (w formie pisemnej) z architektem miejskim. 2. Na stanowisku nr 15 nie przewiduje się możliwości lokalizacji obiektów budowlanych poza: używaniem do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych urządzeń w postaci parkometrów bądź podobnych urządzeń, jednakże w takim przypadku kolor parkometru musi być różny od koloru zastosowanego na parkometrach będących w dyspozycji Gminy Władysławowo 3. Wykonanie przyłączy Przedmiotów dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. 4. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca. VI. Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020r. (piątek) na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznanie, że wadium wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I odrębnie, z dopiskiem w tytule wpłaty, jakiego numeru działki i stanowiska dotyczy dana wpłata oraz wskazać osobę, która dokonuje wpłaty. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium oraz złożą ofertę w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. VII. Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub podmiot prawny, wraz z adresem e-mail oraz numerem telefonu kontaktowego. 2. Datę sporządzenia oferty 3. Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 22 czerwca 2020r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych na rzecz Gminy Władysławowo (stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia) 4. Proponowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jej zapłaty 5. Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie z banku bądź kasy Urzędu Miejskiego we Władysławowie) Pisemne oferty na udział w przetargu należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego we Władysławowie, przy ul. Gen. J. Hallera 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na stanowisko nr …” najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020r. (piątek) do godziny 14:00. W przypadku złożenia ofert równorzędnych komisja przetargowa przeprowadzi dodatkowe postępowanie (ustne) z oferentami, którzy złożyli te oferty. VIII. Termin i miejsce przetargu: Otwarcie i analiza ofert pod kątem zgodności z warunkami w ogłoszeniu, a następnie ocena ofert w oparciu o wskazane w warunkach przetargu kryteria oraz wybór najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa przeprowadzi w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pokoju nr 320 (III piętro budynku) w dniu 22 czerwca 2020r. o godzinie 9:00 (stanowisko nr 13), o godzinie 9:15 (stanowisko nr 14), o godzinie 9:30 (stanowisko nr 15), o godzinie 9:45 (stanowisko nr 16), o godzinie 10:00 (stanowisko nr 17), o godzinie 10:15 (stanowisko nr 18), o godzinie 10:30 (stanowisko nr 19), o godzinie 10:45 (stanowisko nr 20), o godzinie 11:00 (stanowisko nr 21), o godzinie 11:15 (stanowisko nr 22), o godzinie 11:30 (stanowisko nr 23), o godzinie 11:45 (stanowisko nr 24), o godzinie 12:00 (stanowisko nr 27). IX. Inne postanowienia przetargów: 1. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu pisemnego. Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w wysokości 23%. 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości lub części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 3. Burmistrz Władysławowa zawiadomi o wynikach przetargu wszystkich, którzy złożyli oferty, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 4. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 5. Burmistrz Władysławowo zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert. 6. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pokój 319 i 320 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiotach poddzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej), ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318 i nr 319 i nr 320), lub pod nr tel. (58) 674-54-48, (58) 674-54-57 bądź drogą mailową pod adresem: j.radunka@wladyslawowo.pl lub a.siuchninska@wladyslawowo.pl. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia … Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-48 j.radunka@wladyslawowo.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPomorskie
MiastoChałupy

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Władysławowo
Telefon do agenta:
pokaż(58) 674-54-48
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.