Cena: 127.000 PLN
Powierzchnia: 3926 m2

Hel

Działki na Wynajem

Cena: 127.000 złotych
Cena za m2: 32 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Hel

Cena:127.000 złotych
Cena za m232 złotych
Powierzchnia:3.926 m2
Data modyfikacji25 dni temu
Data utworzenia25 dni temu
Numer Oferty w biurze1824/3186/OGW
Powierzchnia działki3.926 m2

Opis

Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. 84-150 Hel, ul. Kuracyjna 1 telefon 58 6750150; 603 540 900 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości na terenie Zarządu Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu na okres od 01 kwietnia 2021r. do 31 grudnia 2040r. z przeznaczeniem na działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego z wyłączeniem prowadzenia parkingu samochodowego (nieruchomość z możliwością dostawy energii elektrycznej, wody, zrzutu ścieków) Przedmiot najmu Przedmiotem najmu są grunty zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 3.926m2, na które składają się: działka nr 850 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 1.366m2 zabudowana budynkiem magazynowym, do ewentualnej rozbiórki, KW GD2W/0007212/2; działka nr 581/6 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 2.033m2 zabudowana budynkiem magazynowy, do ewentualnej rozbiórki, KW GD2W/0007212/2; działka 515/6 własność Spółki o powierzchni 527m2 zabudowana budynkiem magazynowym, do ewentualnej rozbiórki, KW GD2W/00027292/2. Cena wywoławcza czynszu za rok najmu wynosi : 127.000 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy zł). Do ceny uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT. Roczny czynsz najmu płatny będzie w dwunastu równych ratach miesięcznych. W 2021 roku zaoferowany roczny czynsz najmu płatny będzie proporcjonalnie do ilości miesięcy najmu tego roku (9 miesięcy, od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia). Corocznie, począwszy od 2022 roku zaoferowany w przetargu roczny czynsz najmu będzie jednorazowo waloryzowany, przy zastosowaniu odpowiedniego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS dodatkowo powiększonego o 2% (wskaźnik + 2 %). Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 09 marca 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki – sala konferencyjna I piętro budynku. Warunki przystąpienia do przetargu (licytacji): Do udziału w przetargu (licytacji) dopuszczone zostaną osoby fizyczne i osoby prawne, które najpóźniej do godziny 10:00 w dniu przetargu: dokonały wpłaty wadium w wysokości 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych) na rachunek Zarządu Portu Morskiego Hel w Banku BNP PARIBAS Bank Polska numer rachunku 40 1600 1462 1881 2797 7000 0001 z dopiskiem „wadium na przetarg w dniu 09 marca 2021r.”; złożyły w Sekretariacie Spółki: dowód wpłaty wadium oraz prawidłowo wypełniony formularz „Informacja o oferencie, zamierzeniach i oświadczenia” wraz z aktualnym wypisem z krs / zaświadczeniem z ewidencji z działalności gospodarczej. Wadium przepada na rzecz Zarządu Portu Morskiego Hel, jeżeli: - oferent, którego oferta wygra, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zarząd Portu Morskiego Hel; - żaden z oferentów nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Wadium złożone przez oferentów którzy nie spełniają warunków przetargu i nie wygrali przetarg, zostaną zwrócone w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Unieważnienie przetargu lub zakończenie go wynikiem negatywnym nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Oferentowi, którego oferta wygra, wadium wpłacone w postępowaniu zostanie zaliczone na kaucję zabezpieczającą wykonanie umowy najmu zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania. UWAGA Osoby biorące udział w przetargu winny w dniu jego otwarcia okazać dowód potwierdzający tożsamość oraz oryginały dokumentów: - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej - pełnomocnictwo, - w przypadku pełnomocników podmiotów gospodarczych wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub aktualnego wydruku z krs ze stosownym pełnomocnictwem. 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, w sprawie i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz podaje do wiadomości: a/ imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które nie spełniają warunków przystąpienia do przetargu i zostały wykluczone z przetargu; b/ imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które spełniają warunki przetargu i zostały dopuszczone do przetargu. 2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje dopuszczonych do przetargu uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte; a/ wysokość postąpienia ustala się na minimalną kwotę 5.000 zł; b/ uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień; c/ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej; d/ po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Zobowiązania najemcy 1. W sytuacji zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych na najmowanych gruntach: rozbiórki obiektów wynajmujący nie wnosi sprzeciwu co do rozbiórki istniejących obiektów (budynków, budowli), rozbudowa / budowa obiektów, najemca zobowiązany będzie do uzgodnienia z wynajmującym projektu budowlanego i uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. 2. Uzgodnienie z Zarządem Portu Morskiego Hel i uzyskanie warunków podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. 3. Wykonania we własnym zakresie przyłączy mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Po zakończeniu najmu najemca ma obowiązek przywrócenia terenu do stanu poprzedniego, chyba że wynajmujący wyrazi zgodę na bezpłatne przejęcie nakładów. Ponadto, najemca zobowiązany będzie do: 1. Ponoszenia dodatkowych opłat: za energię elektryczną, dostawę wody, zrzut ścieków, zgodnie z „Warunkami Umowy oraz Cennikiem usług portowych świadczonych przez Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. w Helu” obowiązującymi w trakcie trwania niniejszej umowy - zwanym „Cennikiem” (cennik udostępniony jest na stronie www.porthel.home.pl) podatku od gruntów i budynków według stawek ustalonych przez Radę Miasta Helu, począwszy od miesiąca kwietnia 2021r. Do podatku naliczony zostanie podatek VAT. Ubezpieczenia budynków. 2. Zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. 3. Złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania nieruchomości wynajmującemu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Zarząd Portu Morskiego Hel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo: - zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia; - żądania płatności czynszu z góry za pierwszy rok najmu. Dodatkowe informacje 1. Przeznaczone w najem nieruchomości usytuowane są przy trasie spacerowej biegnącej od portu morskiego, brzegiem Zatoki na cypel Helu. Zgodnie z PLANEM ROZWOJU ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO HEL opracowanym w 2011r. przedmiotowe tereny przeznaczone są na obiekty obsługi ruchu turystycznego. Na terenie nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia: produkcja i usługi powodujące nieprzyjemny zapach, nadmierny hałas, wibracje, dym, toksyny. Wynajmujący nie dopuszcza prowadzenia parkingu samochodowego. 2. Pozostałe informacje można uzyskać w Zarządzie Portu Morskiego Hel SEKRETARIAT tel. 58 6750150 lub pod numerem telefonu 601 654 769. Główne Postanowienia Umowy, formularz dla oferentów „Informacja o oferencie, identyfikacji zamierzeń i oświadczenia” do pobrania ze strony www.porthel.home.pl Prezes Zarządu Joanna Kosińska Kontakt: Zarząd Portu Morskiego Hel - Sp. z o.o. tel: (58) 6750150 porthel@porthel.home.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPomorskie
MiastoHel

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Zarząd Portu Morskiego Hel - Sp. z o.o.
Telefon do agenta:
pokaż(58) 6750150
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.