Cena: 25.000 PLN
Powierzchnia: 250 m2

Jastrzębia Góra

Działki na Wynajem

Cena: 25.000 złotych
Cena za m2: 100 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Jastrzębia Góra

Cena:25.000 złotych
Cena za m2100 złotych
Powierzchnia:250 m2
Data modyfikacji19 dni temu
Data utworzenia19 dni temu
Numer Oferty w biurze1828/3186/OGW
Powierzchnia działki250 m2

Opis

Władysławowo, dnia 15 lutego 2021r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będącej w dzierżawie Gminy Władysławowo pod prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej w Jastrzębiej Górze I. Przedmiot przetargu 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 1/1 o całkowitej powierzchni 5,3294ha położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra gmina Władysławowo k.m. 8, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00057263/9, oznaczona jako: a) stanowisko nr 3 o powierzchni 250 m2, Część nieruchomości przewidziana do oddania w poddzierżawę (zaznaczona na załączniku nr 1) jest niezabudowana i nieuzbrojona, a także nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań innych niż dzierżawa od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Władysławowo. II. Sposób zagospodarowania nieruchomości Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Jastrzębia Góra Numer działki: 1/1 Sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość położona na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przewidziana jest pod obszar plaży III. Okres dzierżawy: Część nieruchomości opisanej bliżej w punkcie I oddaje się w poddzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2021r. do dnia 30 września 2025r. z zastrzeżeniem, iż działalność oraz lokalizacja obiektu na poddzierżawianym terenie może odbywać się corocznie w okresie od 28 kwietnia do 30 września. IV. Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy, wadium oraz przeznaczenie poddzierżawy Wysokość czynszu rocznego z tytułu poddzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu poddzierżawy płatny będzie z góry za dany rok do dnia 31 lipca każdego roku. Dodatkowo corocznie czynsz ten będzie podlegał powiększeniu (waloryzacja), począwszy od roku 2022, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości, zaś wysokość wniesionego wadium zaliczona będzie na poczet czynszu za rok 2021. Cena wywoławcza rocznego czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanej w punkcie I oraz wadium wynoszą: Lp.: 1. Położenie: Jastrzębia Góra Numer działki: 1/1 Numer stanowiska: 3 Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę [m²]: 250 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: działalność gastronomiczno-handlowa Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 25 000 Wadium [zł]: 20 000 V. Szczególne uwarunkowania 1. Projektowana przestrzeń ograniczona jest do powierzchni 250m² z czego powierzchnia do 150m² przeznaczona jest pod zabudowę tymczasowym obiektem gastronomiczno-handlowym, a pozostała część stanowić ma przestrzeń konsumpcyjno-rekreacyjną. 2. W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiocie poddzierżawy nakazuje się bezwzględne stosowanie obiektów tymczasowych z rozwiązaniami materiałowymi oraz kolorystycznymi szczegółowo opisanymi w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Przed przystąpieniem do sytuowania obiektu na Przedmiocie poddzierżawy bezwzględnie należy uzgodnić z Burmistrzem Władysławowa jego projekt pod względem zastosowanej formy oraz wykończenia elewacji obiektu, a także elementów towarzyszących obiektowi. 3. Ogródki powinny posiadać podłogę wykonaną z desek tarasowych. Sugeruje się aby wprowadzić do ogródków zieleń pnącą np. bluszcz lub iglaki rosnące w donicach. Meble w ogródkach powinny harmonizować się z całą zabudową, zaleca się stosowanie mebli ratanowych lub drewnianych. 4. Dopuszcza się odstępstwa od wskazanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw z Wydzierżawiającym (w formie pisemnej). W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiocie poddzierżawy wprowadza się możliwość posadowienia wyłącznie obiektu budowlanego, którego elewacja musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym z wykluczeniem jej realizacji z płyt OSB, sidingu itp. 5. Zabudowa realizowana może być na podstawie modułowej zabudowy z prefabrykowanych kontenerów o konstrukcji stalowej bądź z drewna umożliwiającej łatwy demontaż, załadunek i wywóz po okresie na jaki zostanie zgłoszona (obecnie do 180 dni). Dodatkowo obiekt tymczasowy musi posiadać własne zaplecze sanitarne zlokalizowane w obrysie obiektu. 6. Prowadzenie działalności na Przedmiocie poddzierżawy dopuszczone jest bezwzględnie jedynie wewnątrz obiektu tymczasowego. 7. Zakazuje się stosowanie parasoli, markiz itp. zaopatrzonych w znaki identyfikacyjne. 8. Zakazuje się stosowania reklam za wyjątkiem szyldów. 9. Zakazuje się stosowania obiektów namiotowych lub z przekryć plandekowych. 10. Wykonanie przyłączy Przedmiotu poddzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu poddzierżawy. Prowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu do Przedmiotu poddzierżawy możliwe jest najkrótszą drogą najbliższym wejściem na plażę Przedmiotowi poddzierżawy. Obowiązuje zakaz prowadzenia mediów po klifie oraz usytuowania zbiorników nagromadzenie ścieków w plaży. 11. Corocznie przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiocie poddzierżawy bezwzględnie wymagane jest pozytywne uzgodnienie w formie pisemnej koncepcji obiektu z Wydzierżawiającym pod względem zastosowanej formy oraz wykończenia elewacji obiektu i elementów towarzyszących obiektowi. Koncepcja przedkładana Wydzierżawiającemu musi zwierać wizualizację oraz projekt koncepcyjny. VI. Warunki przystąpienia do przetargu 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Władysławowo. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej. 4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu poddzierżawy, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do dzierżawcy. VII. Terminy i miejsce przetargu Przetarg odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali 319 (III piętro budynku) w dniu 9 marca 2021r. o godzinie 10:30. VIII. Inne postanowienia przetargu 1. Wysokość postąpienia w przetargu wynosi nie mniej niż 500zł. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu poddzierżawy nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy poddzierżawy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy poddzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Burmistrz Władysławowa może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy poddzierżawy (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) oraz wytycznych dla obiektów tymczasowych gastronomicznych na plaży (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), które znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 319, a także na stronach internetowych www.wladyslawowo.pl oraz bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy oraz przyjęcie do stosowania wyżej przywołanych wytycznych. Szczegółowe informacje o przedmiocie poddzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319) lub pod nr tel. (58) 674 54 49 bądź drogą mailowa pod adresem t.staszewski@wladyslawowo.pl lub j.radunska@wladyslawowo.pl Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządził: Tomasz Staszewski Załącznik Nr 1 - mapa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4417 Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4418 Załącznik Nr 3 - wizualizacje proponowane przez Gminę - rozważania koncepcyjne obiektu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4419 Załącznik Nr 4 - wzór umowy poddzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4420 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 t.staszewski@wladyslawowo.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPomorskie
MiastoJastrzębia Góra

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Władysławowo
Telefon do agenta:
pokaż(58) 674-54-49
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.