Cena: 10.000 PLN
Powierzchnia: 50 m2

Jastrzębia Góra

Działki na Wynajem

Cena: 10.000 złotych
Cena za m2: 200 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Jastrzębia Góra

Cena:10.000 złotych
Cena za m2200 złotych
Powierzchnia:50 m2
Data modyfikacji2 miesiące temu
Data utworzenia2 miesiące temu
Numer Oferty w biurze1830/3186/OGW
Powierzchnia działki50 m2

Opis

Władysławowo, dnia 15 lutego 2021r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na poddzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości będących w dzierżawie Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 1/1 o całkowitej powierzchni 5,3294ha położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 8 gmina Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00057263/9, oznaczona jako: a) stanowisko nr 1 o powierzchni 50m2 b) stanowisko nr 2 o powierzchni 20m2 Mapy z zaznaczonymi częściami nieruchomości (stanowiskami) opisanymi powyżej, będącymi Przedmiotem poddzierżawy, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu. Części nieruchomości przewidziane do oddania w poddzierżawę są niezabudowane i nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań innych niż dzierżawa od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Władysławowo. II. Okres dzierżawy: Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I oddaje się w poddzierżawę na okres od dnia 28 kwietnia 2021r. do dnia 30 września 2021r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości Lp.: 1. Położenie nieruchomości: Numer działki: Sposób zagospodarowania nieruchomości: IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu poddzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie poddzierżawianych nieruchomości Wysokość czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanych bliżej w punkcie I zostanie ustalona w drodze przetargu i płatny będzie z góry za cały okres trwania poddzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu poddzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Cena wywoławcza czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wysokość wadium wynoszą Lp.: 1. Położenie: Jastrzębia Góra Numer działki: 1/1 Numer stanowiska: 1 Pow. działki przeznaczona pod dzierżawę [m²]: 50 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: wypożyczalnia sprzętu plażowego Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 10 000 Wadium [zł]: 6 000 Lp.: 2. Położenie: Jastrzębia Góra Numer działki: 1/1 Numer stanowiska: 2 Pow. działki przeznaczona pod dzierżawę [m²]: 20 Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: prowadzenie szaletu Cena wywoławcza czynszu netto [zł]: 5 000 Wadium [zł]: 3 000 V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach 1. W celu zapewnienia ogólnej estetyki oraz ładu przestrzennego na Przedmiotach poddzierżawy wprowadza się możliwość posadowienia wyłącznie obiektów budowlanych, których elewacja musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym z wykluczeniem jej realizacji z płyt OSB, sidingu itp. 2. Wykonanie przyłączy Przedmiotów poddzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Poddzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Poddzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu poddzierżawy. Wymagane jest ustalenie trasy przebiegu przyłączy z pracownikiem Obwodu OW Rozewie i autoryzowania projektu przyłączy przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 3. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach poddzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Poddzierżawca. Ponadto zamiar ustawienia obiektów tymczasowych (do 180 dni), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 4. Prowadzenie ewentualnych sieci uzbrojenia terenu do Przedmiotu poddzierżawy możliwe jest najkrótszą drogą, najbliższym wejściem na plażę do Przedmiotu poddzierżawy. Obowiązuje zakaz prowadzenia mediów po klifie i wydmie oraz usytuowania zbiorników na ścieki w plaży. 5. Prowadzenie działalności na Przedmiotach poddzierżawy wymaga uzyskania decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska [zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 2135 ze zmianami)]. VI. Warunki przystąpienia do przetargów 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2021r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I osobno, z dopiskiem w tytule wpłaty numeracji stanowiska. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: oświadczenie o niezaleganiu według stanu na dzień przetargu w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej. 4. Przystąpienie do przetargu oznacza zapoznanie się ze stanem przedmiotu poddzierżawy, w tym jego stanem technicznym i funkcjonalnym i przystępujący nie wnosi z tytułu tego stanu żadnych zastrzeżeń i uwag do dzierżawcy. VII. Terminy i miejsce przetargów Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali 309 (III piętro budynku). Przetargi na poddzierżawę miejsc opisanych w punkcie I odbędą się dnia 9 marca 2021r. o godzinie: a) 10:00 – stanowisko nr 1 b) 10:15 – stanowisko nr 2 VIII. Inne postanowienia przetargów 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 2. Wysokość postąpienia w każdym z przetargów wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych). 3. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu poddzierżawy nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy poddzierżawy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Kwota wylicytowanego czynszu z tytułu poddzierżawy części nieruchomości opisanych bliżej w punkcie I, powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości oraz pomniejszona o wniesione wadium będzie podlegać zapłacie, najpóźniej w dniu podpisania umowy poddzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021, nie później niż w dniu podpisania umowy poddzierżawy. 6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy poddzierżawy, w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Władysławowa jest uprawniony do żądania, od uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną, przedstawiciela uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny. W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zamiast numeru identyfikacyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Burmistrz Władysławowa może żądać numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy poddzierżawy (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), która znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 318 oraz na stronach internetowych www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umów. Szczegółowe informacje o przedmiotach poddzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 319) lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48, bądź drogą mailowa pod adresem t.staszewski@wladyslawowo.pl j.radunska@wladyslawowo.pl Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządziła: Tomasz Staszewski Załącznik Nr 1 - mapa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4408 Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4409 Załącznik Nr 3 - wzór umowy poddzierżawy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4425 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-48 t.staszewski@wladyslawowo.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPomorskie
MiastoJastrzębia Góra

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Władysławowo
Telefon do agenta:
pokaż(58) 674-54-48
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.