Cena: 26.000 PLN
Powierzchnia: 150 m2

Władysławowo, Chałupy

Działki na Wynajem

Cena: 26.000 złotych
Cena za m2: 173 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Władysławowo

Cena:26.000 złotych
Cena za m2173 złotych
Powierzchnia:150 m2
Data modyfikacji10 miesięcy temu
Data utworzenia10 miesięcy temu
Numer Oferty w biurze1577/3186/OGW
Powierzchnia działki150 m2

Opis

Władysławowo, dnia 25 lutego 2019r. Burmistrz Władysławowa ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości oraz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo I. Przedmiot przetargów: 1. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8.277 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy Gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 1 o powierzchni 150 m2. 2. Część nieruchomości oznaczonej nr 154/10 o całkowitej powierzchni 8.277 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chałupy Gmina Władysławowo przy ul. Kaperskiej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026484/8 oznaczona jako stanowisko nr 2 o powierzchni 110 m2. 3. Część nieruchomości oznaczonej nr 448 o całkowitej powierzchni 762 m2 położona w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 04 miasto Władysławowo przy ul. Gen. J. Hallera, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00056254/6 oznaczona jako stanowisko nr 3 o powierzchni 250m². 4. Część nieruchomości oznaczonej nr 458 o całkowitej powierzchni 488 m2 położona w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 04 miasto Władysławowo przy ul. Gen. J. Hallera, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00056172/7 oznaczona jako stanowisko nr 4 o powierzchni 250 m². 5. Część nieruchomości oznaczonej nr 185 o całkowitej powierzchni 6.641 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 02 miasto Władysławowo przy ul. Sportowej, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00010346/4, oznaczona jako: a) stanowisko nr 5 o powierzchni 9 m2, b) stanowisko nr 6 o powierzchni 9 m2, c) stanowisko nr 7 o powierzchni 9 m2, d) stanowisko nr 8 o powierzchni 12 m2, e) stanowisko nr 9 o powierzchni 10 m², f) stanowisko nr 10 o powierzchni 12 m². 6. Część nieruchomości oznaczonej nr 333/4 o całkowitej powierzchni 31.408 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 miasto Władysławowo, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00035930/6, oznaczona jako: a) stanowisko nr 11 o powierzchni 25 m2, b) stanowisko nr 12 o powierzchni 25 m2, c) stanowisko nr 13 o powierzchni 250m². 7. Część nieruchomości oznaczonej nr 49/33 o całkowitej powierzchni 35.465 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 6 Gmina Władysławowo przy Promenadzie Światowida, objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00020678/3, oznaczona jako stanowisko nr 14 o powierzchni 38 m². 8. Nieruchomości oznaczone nr 51, nr 52/2 i nr 53 o całkowitej powierzchni 2.540m² położone w obrębie ewidencyjnym Jastrzębia Góra k.m. 7 Gmina Władysławowo, w rejonie ulicy Radosnej, Żarnowcowej i Puckiej, objęte odpowiednio księgą wieczystą KW Nr GD2W/00017498/3, KW Nr GD2W/00019993/7, KW Nr GD2W/00017498/3, oznaczone jako stanowisko nr 15. Części nieruchomości przewidziane do oddania w dzierżawę opisane w pdpkt. 1, pdpkt. 3-6 oraz w pdpkt. 8 są niezabudowane, nieuzbrojone, a także nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 2 zabudowana jest budynkiem szaletu oraz dawnej informacji turystycznej o powierzchni użytkowej ok. 60m². Część nieruchomości przewidziana do oddania w dzierżawę opisana w pdpkt. 7 zabudowana jest budynkiem szaletu o powierzchni użytkowej ok. 15m². Nieruchomości opisane w pdpkt. 2 i pdpkt. 7 podłączone są do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, nie są obciążone i nie stanowią przedmiotów zobowiązań. II. Okres dzierżawy: 1) Nieruchomości oraz części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I pdpkt. 1-4 i pdpkt. 6-8 oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 26 kwietnia 2019r. do dnia 30 września 2019r., 2) Części nieruchomości opisane bliżej w punkcie I pdpkt. 5 oddaje się w dzierżawę na okres od dnia 20 czerwca 2019r. do dnia 31 sierpnia 2019r. III. Sposób zagospodarowania nieruchomości: IV. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy, wysokość wadium oraz przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości: Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy za cały okres trwania dzierżawy zostanie ustalona w drodze przetargu. Wylicytowany czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z góry za cały okres trwania dzierżawy, najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Wylicytowany w przetargu czynsz z tytułu dzierżawy powiększony zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Cena wywoławcza czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości i części nieruchomości opisanych w punkcie I oraz wadium wynoszą: V. Szczególne uwarunkowania poszczególnych stanowisk oraz obiektów na tych stanowiskach. 1. Na stanowiskach nr 1, nr 5÷12 zaleca się stosowanie obiektów tymczasowych parterowych; elewacja obiektów musi charakteryzować się wysokim standardem estetycznym oraz być spójna w kompleksie zabudowy; bezwzględny zakaz realizacji elewacji obiektów z płyty OSB, sidingu itp. (pod rygorem możliwości rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym); pokrycia ścian obiektów w okładzinie drewnianej lub drewnopodobnej o pionowym układzie słoi, zaleca się stosowanie systemowych rozwiązań elewacyjnych z płyt cementowo-włóknowych lub płyt HPL o fakturze drewna; zakaz stosowania markiz w elewacji frontowej. Dopuszcza się odstępstwa od zalecanych rozwiązań po pozytywnym uzgodnieniu tych odstępstw (w formie pisemnej) z architektem miejskim. 2. Na stanowisku nr 15 wprowadza się całkowity zakaz używania do pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych urządzeń w postaci parkomatów bądź podobnych urządzeń. W celu naliczenia opłat za postój pojazdów należy używać kas fiskalnych oraz zapewnić obsługę wpłat metodą inną niż automatyczna. Dodatkowo nakazuje się, aby wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych nie były wyższe niż 40% cen, które obowiązują w Strefach Płatnego Parkowania na terenie Gminy Władysławowo. 3. Wykonanie przyłączy Przedmiotów dzierżawy do sieci uzbrojenia terenu nastąpi na koszt i staraniem Dzierżawcy w uzgodnieniu i na warunkach wskazanych przez gestorów sieci. Dzierżawcę obciążać będą wszelkie koszty i ryzyko związane z uzyskaniem niezbędnych zgód, pozwoleń lub zgłoszeń oraz dokonaniem wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z Przedmiotu dzierżawy. 4. Przed realizacją jakiegokolwiek obiektu budowlanego na Przedmiotach dzierżawy wymagane będzie uzyskanie od Wydzierżawiającego pisemnej pozytywnej akceptacji jego modelu, stylistyki i wizualizacji koncepcyjnej. Koszty przygotowania takiej dokumentacji ponosi Dzierżawca. VI. Warunki przystąpienia do przetargów. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019r. na konto Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 prowadzone w Banku Spółdzielczym w Pucku lub w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymagalnym terminie, decyduje data wpływu środków na w/w konto Gminy Władysławowo. W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko opisane w punkcie I osobno, z dopiskiem w tytule wpłaty jakiego numeru działki i stanowiska dotyczy dana wpłata oraz wskazać osobę, która dokonuje wpłaty. 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentów takich jak: pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście), dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: wydruk z danych KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej, oświadczenia o niezaleganiu na dzień 13 marca 2019r. w opłatach lokalnych i podatkach oraz należnościach cywilnoprawnych wobec Gminy Władysławowo (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). VII. Terminy i miejsce przetargów: Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w sali nr 319 (II piętro budynku). 1) Przetargi na dzierżawę części nieruchomości opisanych w punkcie I pdpkt. 1-4 i pdpkt. 6 odbędą się dnia 13 marca 2019r. w następujących godzinach: a) 10:00 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 1 (stanowisko 1), b) 10:15 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 2 (stanowisko 2), c) 10:30 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 3 (stanowisko 3), d) 10:45 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 4 (stanowisko 4), e) 11:15 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 6 (stanowisko 11), f) 11:30 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 6 (stanowisko 12), g) 11:45 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 6 (stanowisko 13). 2) Przetargi na dzierżawę części nieruchomości opisanych w punkcie I pdpkt. 5, pdpkt. 7 i pdpkt. 8 odbędą się dnia 14 marca 2019r. w następujących godzinach: a) 10:00 - część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 5), b) 10:15 - część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 6), c) 10:30 - część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 7), d) 10:45 - część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 8), e) 11:15 - część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 9), f) 11:30 – część nieruchomości opisana w punkcie I pdpkt. 5 (stanowisko 10), g) 11:45 – części nieruchomości opisanej w punkcie I pdpkt. 7 (stanowisko 14), h) 12:00 – części nieruchomości opisanej w punkcie I pdpkt. 8 (stanowisko 15). VIII. Inne postanowienia przetargów: 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 2. Wysokość postąpienia w każdym z przetargów wynosi nie mniej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości lub części nieruchomości. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 4. Burmistrz Władysławowa zawiadomi osobę, która wygrała przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 5. Wylicytowana kwota czynszu dzierżawnego powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości i będzie podlegać zapłacie najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do złożenia stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy. 6. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Władysławowa, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 7. Burmistrz Władysławowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu. Informacja o ewentualnym odwołaniu przetargu podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu, w sposób przewidziany w art. 38 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 8. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią postanowień zawartych we wzorze umowy dzierżawy (stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia), który znajduje się w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 pok. 318 oraz na stronach internetowych Urzędu www.wladyslawowo.pl i bip.wladyslawowo.pl. Przystąpienie do przetargu oznaczać będzie akceptację warunków w/w umowy. Szczegółowe informacje o przedmiotach dzierżawy i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, ul. Gen. J. Hallera 19, pokój nr 318 i nr 319), lub pod nr tel. (58) 674-54-49, tel. (58) 674-54-48 bądź drogą mailowa pod adresem: k.klimas@wladyslawowo.pl lub t.staszewski@wladyslawowo.pl. z up. Burmistrza Tomasz Staszewski Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………….…….. Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia …………………………… Sporządziła: Karolina Klimas Umowa: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1537 Wzór oświadczenia o niezaleganiu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1538 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 1 i nr 2 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 3 i nr 4 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 5 – nr 10 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 11 – nr 13 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 14 Mapka z zaznaczoną lokalizacją stanowiska nr 15 Kontakt: Urząd Miasta Władysławowo tel: (58) 674-54-49 grunty@wladyslawowo.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPomorskie
MiastoWładysławowo
DzielnicaChałupy

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Władysławowo
Telefon do agenta:
pokaż(58) 674-54-49
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.