Cena: 91 PLN
Powierzchnia: 480 m2

Nidzica, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Działki na Wynajem

Cena: 91 złotych
Cena za m2: 0 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Nidzica, Józefa Ignacego Kraszewskiego

Cena:91 złotych
Cena za m20 złotych
Powierzchnia:480 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze1625/3186/OGW
Powierzchnia działki480 m2

Opis

Nidzica, 04 czerwca 2019 r. GMKR.6845.179.2019 BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 130/4, położonej w obrębie nr 5 m. Nidzica przy ulicy Kraszewskiego, KW OL1N/00004905/4. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (część działki niewydzielona geodezyjnie). Opis użytku: ŁV. Powierzchnia dzierżawy: 480 m2. Na nieruchomości nie są ustanowione obciążenia i nie jest przedmiotem zobowiązań. Przeznaczenie nieruchomości: pod uprawę roślin jednorocznych. Wywoławcza stawka rocznego czynszu netto za dzierżawę wynosi: 91,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100). Wadium w wysokości:10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Czynsz dzierżawny nie podlega aktualizacji w całym okresie obowiązywania umowy. Kwota czynszu będzie każdorazowo powiększana o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki. Osoba wyłoniona jako Dzierżawca zobowiązana będzie uiszczać podatki związane z posiadanym przedmiotem dzierżawy. Przetarg odbędzie się dnia 03 lipca 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18A. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli: 1) w terminie do 28 czerwca 2019 r. wpłacą w kasie Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub na rachunek Gminy Nidzica PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 wadium (w pieniądzu) w wysokości: 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 28 czerwca 2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony; 2) nie posiadają zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno-prawnych i podatkowych. Uczestnik przetargu lub osoba go reprezentująca, powinien przedstawić członkom Komisji Przetargowej: - dowód osobisty uczestnika przetargu lub osoby go reprezentującej, - w razie potrzeby - pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania faktycznego uczestnika przetargu, które obejmuje umocowanie do dokonywania czynności przetargowych. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu, - oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu, - oświadczenie, że uczestnik przetargu nie posiada zaległości wobec Gminy Nidzica z tytułu należności cywilno- prawnych i podatkowych. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę ustaloną jako Dzierżawca zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Właściciel zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl/ w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia o przetargach Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 17 lub telefonicznie 89 625 07 45 do dnia 28 czerwca 2019 roku. Kontakt: Urząd Miasta Nidzica tel: 89 625 07 45 um@nidzica.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
MiastoNidzica
UlicaJózefa Ignacego Kraszewskiego

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Nidzica
Telefon do agenta:
pokaż89 625 07 45
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.