Cena: 0 PLN
Powierzchnia: 308000 m2

Prawdowo

Działki na Wynajem

Cena: 0 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Wynajem , Prawdowo

Cena:0 złotych
Cena za m20 złotych
Powierzchnia:308.000 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze1599/3186/OGW
Powierzchnia działki308.000 m2

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 roku poz. 1475 ze zm.). informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości 0013 Prawdowo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023497/8, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 o łącznej powierzchni 30,80 ha. Działki w/w znajdują się w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Mikołajki uchwalonego Uchwałą nr XV/88/2016 z dnia28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Mikołajkach obszar, na którym położone są nieruchomości: znajduje się na terenie o kierunkach rozwoju turystycznym i rekreacyjnym. W skład nieruchomości wchodzą: Grunty o powierzchni 30,80ha, w tym: - grunty orne - 18,56 ha - pastwiska - 10,04 ha - lasy - 1,37 ha - nieużytki - 0,83 ha W tym: grunty orne i ich powierzchnia: IVb - 8,81 ha, V – 9,57 ha, VI – 0,18 ha, klasy użytków zielonych i ich powierzchnia: pastwiska IV – 2,46 ha, V – 4,16 ha, VI – 3,42 ha. Ustalony czynsz dzierżawny nie jest pobierany za nieużytki, las. Działki 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 z obrębu 0013 Prawdowo, gm. Mikołajki leżą na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Dzierżawiony grunt jest przeznaczonych na cele rolnicze. Wielkich Jezior Mazurskich. Działki nie są obecnie użytkowane. Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym ogłoszeniem nie wymagana będzie zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Roczny czynsz wywoławczy: 21.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tys. zł) Wysokość wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tys. zł) Minimalne postąpienie 210,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć zł) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty). Okres dzierżawy - 3 lata. Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2019r. o godz. 12.00. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do dnia 16 maja 2019 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj: :”22.05.2019 r. Przetarg na dzierżawę dz. w miejscowości Prawdowo.” Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN oraz przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 701) Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy oraz złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt Dzierżawcy. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Oferent zobowiązany jest także do przedłożenia dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk , Informatora przetargowego oraz przedłożenie Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nich zawartych. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno – Majątkowym PAN, Warszawa, pl. Defilad 1, PKiN, piętro XXII, pok. 2201 w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 22 maja 2019 r. w godz. 8.00 – 16.00, tel. nr 22-182 -64 -37. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
MiastoPrawdowo

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Polska Akademia Nauk
Telefon do agenta:
pokaż22-182-64-37
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy
Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.