Suszec, , ul. Piaskowa

Lokale na Sprzedaż

Cena: 2.500.000 złotych
Cena za m2: 1.032 złotych
Powierzchnia: 2421.90 m2

Opis

Likwidator Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego„ Komplex ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35 ogłasza II przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. całkowitej 2,0639 ha (słownie: dwa hektary sześćset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych) zabudowanej, położonej w Suszcu przy ul. Piaskowej 35, obręb ewidencyjny: 241006_2.0006, Suszec, na którą składają się: - działka 3690/164 o powierzchni 0,0868 ha, dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księga wieczysta nr KA1P/00044223/6, - działka 3149/164 o powierzchni 0,1983 ha, dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księga wieczysta nr KA1P/00037821/6, - działki 3556/168 o powierzchni 0,1879 ha, oraz 3731/164 o powierzchni 0,7584 ha, dla których prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księga wieczysta nr KA1P/00042654/2 - działki 3552/164 o powierzchni 0,3993 ha, oraz 3750/164 o powierzchni 0,4332 ha, dla których prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie księga wieczysta nr KA1P/00042185/3 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i obiektów.. Użytkownikiem wieczystym gruntu jest Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowe „Komplex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Suszcu. . Na nieruchomości znajduje się : - budynek administracyjno-warsztatowy - budynek spawalni - budynek magazynu na oleje - budynek zajezdni lokomotyw - budynek hali warsztatowo magazynowej - budynek magazynu - budynek remontu spycharek Nieruchomość wolna jest od praw osób trzecich. Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „Komplex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Suszcu przy ul. Piaskowej 35. Cena wywoławcza netto wynosi 2 500 00,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100); minimalne postąpienie wynosi 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysiące złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT – 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 125 000,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki w Getin Noble Bank Nr 49156010940000930000020990 z dopiskiem „przetarg – Komplex sprzedaż nieruchomości” w rubryce „tytułem” na przelewie, w terminie do godziny 14,00, dnia 10.11.2018r. Terminem wniesienia wadium jest uznanie rachunku bankowego ogłaszającego przetarg. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać do wglądu prowadzącemu przetarg dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie objętym przetargiem. Forma sprzedaży – prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynków. Akt notarialny zostanie zawarty w terminie 3 m-cy od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, nie dotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny kupna. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż 3 dni od dnia zakończenia lub unieważnienia przetargu. Uczestnik, który spóźni się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu. Spółka Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „Komplex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawno – finansowych. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 09.11. 2018 r. w każdym dniu roboczym od 8.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Andrzej Kaperczak tel. 601458675 lub Krystian Bienioszek 601443417. Kontakt: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Komplex” Sp. z o.o. w likwidacji tel: 601 458 675 kompleks.suszec@gmail.com

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji 2018-10-17
Numer Oferty w biurze 6157/3186/OOS
Powierzchnia działki 20.639 m2.

Lokalizacja

Kraj:
Polska
Województwo:
Śląskie
Miasto:
Suszec
Ulica:
Piaskowa

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości: Amk Portal Sp. Z O.o.
Agent prowadzący: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Komplex” Sp. Z O.o. W Likwidacji
Mail: kompleks.suszec@gmail.com
Telefon do agenta: 601 458 675

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Back to top |