Цена: 16.000 PLN
поверхность: 228502 m2

Rawa Mazowiecka, Osada Dolna

участок для Аренда

Цена: 16.000 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Rawa Mazowiecka, Osada Dolna

Цена:16.000 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:228.502 m2
Дата модификации23 дня назад
Дата создания23 дня назад
Номер предложения в офисе1761/3186/OGW
Площадь земельного участка228.502 m2

Описание

GG.I.6845.1.3.2020.MS Zarząd Powiatu Rawskiego O g ł o s z e n i e o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu dzierżawę gruntów Powiatu Rawskiego Lp. Numer i pow. działki wg EGiB Pow. gruntu do oddania w dzierżawę Oznaczenie księgi wieczystej Położenie nieruchomości Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości Czynsz roczny z tytułu dzierżawy – w zł stawka wywoławcza 1 2 3 4 5 6 7 8 1 nr 61/2 pow. 0,0575ha 0,0575 ha LD1R 00040929/8 Obręb 6 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Osada Dolna Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt trójkąta i z działka nr 63/2 stanowi jeden kompleks. Posiada użytek RV na całej powierzchni. Wykorzystywana było rolniczo. Przeznaczenie w planie miejskim : 6.04.R/B tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych. Termin zagospodarow. : od 01.09.2020 do 31.08.2023 Sposób zagospodarow. : rolnicze wykorzystanie 16.000 2 nr 63/2 pow. 5,5575ha 5,5563 ha LD1R/ 00040929/8 Obręb 6 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Osada Dolna Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt wydłużonego półokręgu. Sąsiaduje z działką 61/2 i stanowią jeden kompleks. Posiada użytek RV na powierzchni 5,1649ha i RVI na powierzchni 0,3926 ha. Wykorzystywana była rolniczo.. Przeznaczenie w planie miejskim : 6.04.R/B tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych. 3 nr 126 pow. 17,2364ha 17,2364 ha LD1R/ 00040999/8 Obręb 6 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Osada Dolna Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt nieregularnego prostokąta. Posiada użytek RV na powierzchni 15,1829 ha i RVI na powierzchni 2,0535 ha . Wykorzystywana była rolniczo przez dotychczasowego dzierżawcę. Przeznaczenie w planie miejskim :6.09.R.RL.WW tereny rolne, leśne i urządzeń zaopatrzenia w wodę. 1. Przetarg ustny na dzierżawę gruntu (o łącznej powierzchni 22,8502 ha) odbędzie się w dniu 03.08.2020r. (poniedziałek) w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl.Wolności 1, sala 112 (na piętrze) o godzinie 12:00. 2. Wadium (w pieniądzu w walucie polskiej) wnieść należy w kwocie 1.600 zł przelewem z rachunku uczestnika na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr rachunku 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030 w terminie do 28.07.2020r. (wtorek), z dopiskiem w tytule przelewu ”Dzierżawa gruntów ”. 3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zawarcia umowy dzierżawy. 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 6. Ostateczna wysokość czynszu rocznego netto (kol. 8) zostanie ustalona w przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% jeżeli zwycięzca nie jest rolnikiem lub w przypadku rolnika, który jest czynnym podatnikiem VAT w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. 7. Czynsz z tytułu dzierżawy wnosi się z góry, za rok dzierżawy (12 miesięcy), w ciągu 14 dni od otrzymania faktury od wydzierżawiającego. 8. Zasady aktualizacji opłat z tytułu dzierżawy: Aktualizacja czynszu nastąpi raz w roku, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Pierwsza aktualizacja w roku 2021 (wskaźnikiem za 2020), zostanie uwzględniona w wystawionej fakturze. 9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium. 10. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości i złożenia oświadczania związanego z VAT . 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 500 zł. 12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia zamknięcia przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego. 13. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 14. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację: a) na stronie internetowej powiatu rawskiego www.powiatrawski.pl; b) w Biuletynie Informacji Publicznej; c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, d) w prasie ogólnopolskiej Monitorurzędowy.pl 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 lub pod nr telefonu 46 814-27-45 wew. 18 lub 19. Starosta Józef Matysiak Wicestarosta Jacek Otulak Kontakt: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej tel: 46 814-27-45 wew. 19 lub 18 starostwo@powiatrawski.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияŁódzkie
СитиRawa Mazowiecka
улицаOsada Dolna

Отправить сообщение

Ведущий агент:Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Телефон для агента:
шоу46 814-27-45 wew. 19 lub 18
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.