Цена: 100 PLN
поверхность: 3200 m2

Stare Strącze

участок для Аренда

Цена: 100 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Stare Strącze

Цена:100 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:3.200 m2
Дата модификации18 дней назад
Дата создания18 дней назад
Номер предложения в офисе1825/3186/OGW
Площадь земельного участка3.200 m2

Описание

http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa GK.6845.1.2021 Informacja o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 891/4 o powierzchni 0,3200 ha, położonej w obrębie Stare Strącze jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski na czas oznaczony do 3 lat Opis nieruchomości: 1. Przedmiotem przetargu jest działka o numerze ewidencyjnym 891/4 o powierzchni 0,3200 ha, położona w obrębie Stare Strącze jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski, która wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Nieruchomość jest niezabudowana, znajduje się w zachodniej części wsi. Teren płaski, nieogrodzony, kształt nieregularny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią grunty rolne. Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych według ewidencji gruntów i budynków: nieużytki (N) o powierzchni 0,3200 ha. 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów – gmina Sława zatwierdzonym uchwałą Nr LV/372/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010 r. działka 891/4 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem R/33 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe. 3. Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę ZG1W/00022109/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Cel dzierżawy: Przedmiot przetargu jest przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze bez prawa dokonywania zmian w sposobie użytkowania (bez trwałego zainwestowania). Bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać (art. 698 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Cena wywoławcza: Wysokość opłat z tytułu dzierżawy za 1 rok użytkowania wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) netto = brutto. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: 10,00 zł. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1C w sali konferencyjnej (III piętro). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 50,00 zł, płatne najpóźniej do 8 marca 2021 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium Stare Strącze”. Z tytułu przelewu powinno również wynikać, za kogo zostało wniesione wadium (należy wskazać osobę lub osoby, które wniosły wadium i będą uczestniczyły w przetargu). Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. 2. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego go do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem trzech dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym. 4. W przetargu nie jest wymagane uczestnictwo obojga małżonków. W przypadku gdy kandydat na dzierżawcę jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność ustawowa małżonków, w protokole z przeprowadzonego przetargu oświadcza, że posiada zgodę współmałżonka na dzierżawę nieruchomości. Obecność obojga małżonków jest niezbędna przy podpisaniu umowy dzierżawy. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: 1. Termin oraz miejsce podpisania umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa na okres oznaczony do 3 lat zostanie uzgodniony po przetargu z osobą ustaloną jako dzierżawca. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. 2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Informacje dodatkowe: 1. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze zwolniona jest od podatku od towarów i usług zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 701 z późn. zm.). 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela nieruchomości. 3. Czynsz dzierżawny płatny jest do 30 czerwca każdego roku. 4. Podstawą naliczenia czynszu dzierżawnego jest Zarządzenie Starosty Wschowskiego nr 69/2019 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego oddanych w dzierżawę na cele rolnicze, w związku z Zarządzeniem Starosty Wschowskiego nr 114/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wschowskiego, oddanych w dzierżawę na cele rolnicze. 5. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 6. Starosta może odwołać przetarg wyłącznie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, na takich samych zasadach, jak ogłoszenie o przetargu. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu. 7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania dzierżawcy nieruchomości. 8. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium. 9. Zainteresowani przetargiem mają możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu. Projekt umowy można uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: aad@powiat.wschowa.com.pl. 10. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 11. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). 12. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu ( w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu) można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 215, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95, email: aad@powiat.wschowa.com.pl Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak petentów korzystających z usług realizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wschowie jak i pracowników obsługujących realizację tych usług, przyjęte zostały poniższe zasady: - ilość osób uczestniczących w przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium (jedno wadium = 1 osoba) wyklucza się obecność osób towarzyszących. W przypadku gdy jedno wadium wpłacone jest wspólnie przez kilka osób, konieczne jest wyznaczenie jednego uczestnika i udzielenie mu przez pozostałe osoby pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich w przetargu, - uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu, - uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu procedurami bezpieczeństwa właściwymi dla miejsca przeprowadzenia przetargu, - uczestnik wchodzący do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie bez założonych rękawiczek ochronnych musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu do budynku, - uczestnik wchodzący do budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie podlegać będzie bezwzględnemu obowiązkowi poddania się pomiarowi temperatury ciała przez pomiar ręczny dokonany przez upoważnionego pracownika urzędu albo podmiotu zewnętrznego świadczącego usługę ochrony mienia i osób. Wstęp i przebywanie w budynku jest dopuszczalne tylko i wyłącznie dla osób, których wynik automatycznego pomiaru temperatury ciała przy wejściu do budynku jest mniejszy lub równy 37,4 °C. Z up. STAROSTY Beata Szymańska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wschowie tel: (65) 540-17-95 aad@powiat.wschowa.com.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияLubuskie
СитиStare Strącze

Отправить сообщение

Ведущий агент:Starostwo Powiatowe we Wschowie
Телефон для агента:
шоу(65) 540-17-95
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.