Цена: 5.000 PLN
поверхность: 84100 m2

Michrówek

участок для Аренда

Цена: 5.000 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Michrówek

Цена:5.000 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:84.100 m2
Дата модификации27 дней назад
Дата создания27 дней назад
Номер предложения в офисе1846/3186/OGW
Площадь земельного участка84.100 m2

Описание

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 poz. 1796) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetarg ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00029458/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewidencyjnym: 74 o pow. 2,21 ha, 47/1 o pow. 3,36 ha i 82/1 o pow. 2,84 ha z obrębu 0023 Michrówek, gmina Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni łącznej 8,41 ha. Działki stanowią własność Skarbu Państwa, a Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowych działek. Dział III i IV wyżej opisanej księgi wieczystej nie zawierają wpisów. Dzierżawiony grunt jest przeznaczony na cele rolnicze. Okres dzierżawy – 10 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE Zgodnie z pismem z Urzędu Gminy Pniewy z 06.07.2020r., sygn. BGK.6727.91.20, zawierającym wypis fragmentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX Rady Gminy nr 208 z dnia 28 czerwca 2002 r., zmienionego Uchwała Nr XXXVI.176.18 Rady Gminy z dnia 28 maja 2018 r., działki nr 47/1 i 82/1 oznaczone są symbolem MR-MN (tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej) i R (tereny gruntów upraw polowych i sadowniczych), a działka nr 74 oznaczona jest symbolem R (tereny upraw polowych i sadowniczych). Dojazd do działki nr 47/1 realizowany jest poprzez działkę nr 34, a do działek 74 i 82/1, poprzez działkę nr 96. Działki 34 i 96 oznaczone są na mapie ewidencyjnej symbolem dr. CZYNSZ WYWOŁAWCZY: • Roczny czynsz wywoławczy: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tys. zł 00/100) • Wysokość wadium: 500,00 PLN (słownie: pięćset zł 00/100) • Minimalne postąpienie: 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny będzie płacony miesięcznie z dołu na konto Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (wylicytowany roczny czynsz zostanie przeliczony na miesięczne raty). Podany czynsz wywoławczy nie zawiera podatku od towarów i usług. Dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1983). W przypadku zmiany przepisów w tym zakresie do wylicytowanej kwoty netto będzie doliczony należny podatek VAT według obowiązującej stawki, bez konieczności zmiany zapisów umowy. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU • Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do 13 kwietnia 2021 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu, którego dotyczy tj:„19 kwietnia 2021 r., godz. 12.00. Przetarg na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Michrówek”. Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. • Wadium przepada na rzecz Polskiej Akademii Nauk, w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez osobę, która wygra przetarg. • Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego oraz wzoru umowy dzierżawy. • Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy oraz wzór umowy dzierżawy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-37, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 16.04.2021 roku w godz. 8.15 – 16.15. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, piętro XXV, sala nr 2513 ZAWARCIE UMOWY Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym ogłoszeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu, będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez PAN zabezpieczeń stanowi warunek wydania nieruchomości. Dzierżawca będzie zobowiązany do złożenia w formie aktu notarialnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt.4 k.p.c. w ciągu 7 dni od zawarcia umowy dzierżawy. Koszty tego aktu ponosi dzierżawca. Tytułem zabezpieczenia umowy dzierżawy, dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową w wysokości równowartości trzymiesięcznego czynszu brutto. Polska Akademia Nauk może zażądać innych zabezpieczeń jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę jej interesu. Zawarta umowa dzierżawy będzie zawierać klauzulę waloryzacyjną o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły w stosunku do daty zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS. Za datę wpłaty raty czynszu dzierżawnego uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk. Przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego również obciążeń publicznoprawnych, w tym w szczególności podatku rolnego, leśnego, opłat melioracyjnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, a także używania przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Z dniem zawarcia umowy dzierżawy Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy stan i funkcjonowanie urządzeń melioracji wodnych na dzierżawionych gruntach oraz koszty z tym związane, niezależnie od stanu tych urządzeń przed zawarciem umowy dzierżawy m.in.: udrażnianie rowów, bieżące ich utrzymanie w celu zapewnienia ciągłego przepływu wody. Dzierżawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód majątkowych i niemajątkowych w związku z trzymaniem przedmiotu dzierżawy. DODATKOWE INFORMACJE Wskazania granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt dzierżawcy. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Jeżeli osoba ustalona jako kandydat na dzierżawę nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. Kontakt: Polska Akademia Nauk tel: 22-182-64-37 nieruchomosci@pan.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияMazowieckie
СитиMichrówek

Отправить сообщение

Ведущий агент:Polska Akademia Nauk
Телефон для агента:
шоу22-182-64-37
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.