Цена: 50 PLN
поверхность: 16.98 m2

Jarosław

участок для Аренда

Цена: 50 złotych
Цена за m2: 3 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Jarosław

Цена:50 złotych
Цена за m23 złotych
поверхность:17 m2
Дата модификации23 дня назад
Дата создания23 дня назад
Номер предложения в офисе1621/3186/OGW
Площадь земельного участка17 m2

Описание

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 4 Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: miasto Jarosław, obręb ewidencyjny nr 4, część nieruchomości nr 1693/91 o maksymalnych wymiarach dł. 4,85 m x szer. 3,50 m , o powierzchni 16,98 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1065 ha będąca własnością Gminy Miejskiej Jarosław- KW PR1J/00048990/8. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona przy ul. Księdza Jakuba Makary w Jarosławiu. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości w ciągu istniejących garaży o pow. 16,98 m2 przeznaczona na usytuowanie garażu tymczasowego, nietrwale związanego z gruntem o konstrukcji stalowej. Wymiary garażu nie mogą przekraczać wymiarów – dł. 4,85 m x szer. 3,50 m. Wjazd do garażu od strony południowej, drzwi garażowe uchylne, podnoszone do góry. Zabrania się kierowania wód opadowych z dachu na nieruchomości sąsiednie. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: Teren nie objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich. Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę nieruchomości miesięcznie, netto): 50,00 - PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przetargiem do podpisania oświadczenia, że nie wnoszą żadnych roszczeń wobec Gminy Miejskiej Jarosław dotyczących stanu działki, jej położenia i ewidencyjnej powierzchni. Wadium w wysokości 10,00 - PLN (słownie złotych: dziesięć 00/100) należy wnieść najpóźniej do 25. 06. 2019 r. z dopiskiem „I przetarg-część działki 4-1693/91” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w BANKU PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU. lub do kasy w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek lub do kasy. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 02. 07. 2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 35. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy przed upływem 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin dzierżawy nieruchomości i związany z nim czynsz dzierżawny wynikający z przetargu będą określone w umowie dzierżawy. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylania się od podpisania umowy dzierżawy przez wygrywającego przetarg lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe lub w kasie tut. Urzędu. Czynsz dzierżawny miesięczny płatny do 10 każdego miesiąca kalendarzowego. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest do uiszczania podatków i innych świadczeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów szczególnych, obowiązujących na dzień zapłaty czynszu dzierżawnego. Wysokość czynszu dzierżawnego może być podwyższana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o czym wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę. Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych prawem zgód, pozwoleń i uzgodnień dotyczących usytuowania obiektu. Pozostałe warunki dotyczące dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jeżeli wystąpią ku temu ważne powody. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Jarosławia, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – bip.jaroslaw.um.gov.pl oraz na stronie internetowej Monitora Urzędowego – www.monitorurzedowy.pl . Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia , ul. Rynek 1, III piętro, pokój nr 35, tel. (16) 624 8728. Kontakt: Urząd Miasta Jarosław tel: (016) 624 8729 um@jaroslaw.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияPodkarpackie
СитиJarosław

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Jarosław
Телефон для агента:
шоу(016) 624 8729
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.